Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/1211 од 20. јула 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 199/3 од 26. јула 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1211 of 20 July 2016
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 87 од 24. октобра 2016.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Articles 57(4) and 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 20 July 2016.

–––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article (so-called ‘hammock with stand’), with dimensions of approximately 380 × 120 × 140 cm. The article consists of a wooden stand to be placed on the ground, on which a ham mock, measuring 240 × 120 cm, made of cotton fabric, is hung. The narrow ends of the ham mock are finished with wooden rods and are provided with cords to be attached to the stand.

The article weighs approximately 32 kg and can cater for persons weighing up to 150 kg.

(*) See an image.

9403 60 90

Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Com bined Nomenclature, note 2 to Chapter 94, and by the wording of CN codes 9403, 9403 60 and 9403 60 90.

Given its characteristics, namely its weight and inability to be easily disassembled, the article cannot be easily transported to be used when going camping. Consequently, classification as camping goods under heading 6306 is excluded.

The article is ‘movable’ and given its objective characteristics, it is constructed for placing on the floor or ground. It is used, mainly with a uti litarian purpose, to equip outdoor areas such as gardens of private dwellings, hotels, restaurants etc. (see also the Harmonized System Explana tory Notes to Chapter 94, General, (A)). Conse quently, the article is considered to be ‘furniture’ made of different materials and is to be classified under heading 9403 according to the material of which the support (stand) is made and which gives the article its essential character.

The article is therefore to be classified under CN code
9403 60 90, as other wooden furniture.

(*) The image is purely for information.

EU-1211.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2016/1211 од 20. јула 2016. године
у вези са сврставањем одређенe робe
у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 87 од 24. октобра 2016.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члана 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 20. јула 2016. године

–––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ (тзв. „висећа лежаљка са постољем”) димензија приближно 380 × 120 × 140 cm. Производ се састоји од дрвеног постоља које стоји на тлу, на које je окачена висећа лежаљка, димензија 240 × 120 cm, израђена од памучног текстилног материјала. Уски крајеви висеће лежаљке довршени су дрвеним штаповима и на њима се налази ужад за причвршћивање за постоље.

Производ има масу од приближно 32 kg и може да прими особе масе до 150 kg.

(*) Видети слику

9403 60 90

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3(б) и 6, Напоменом 2. уз Главу 94 и наименовањима CN ознака 9403, 9403 60 и 9403 60 90.

На основу својих карактеристика, првенствено своје масе и немогућности да се једноставно растави, производ се не може једноставно транспортовати како би се користио када се иде на камповање. Сходно томе, искључује се сврставање у тарифни број 6306 као производа за камповање.

Производ је „покретан” и на основу својих објективних карактеристика, конструисан је за стављање на под или тло. Користи се, углавном за сврхе опремања простора на отвореном као што су баште приватних станова, хотела, ресторана, итд. (видети такође Коментар Хармонизованог система уз Главу 94, Опште одредбе, под (А)). Сходно томе, производ се сматра „намештајем” израђеним од различитих материјала и сврстава се у тарифни број 9403 у складу са материјалом од којег је израђен носач (постоље) и који производу даје његов битан карактер.

Производ се према томе сврстава у CN ознаку 9403 60 90, као остали дрвени намештај.

(*) Слика је дата само за информативне сврхе