Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2017/181 од 27. јануара 2017. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 29/10 од 3. фебруара 2017. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/181 of 27 January 2017
concerning the classification of certain goods
in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 31 од 3. априла 2017.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined

Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 27 January 2017.

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission

On behalf of the President

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A single glass shelf presented with metal supports for fixing it to the wall.

The glass shelf consists of a transparent glass plate measuring approximately 60 * 13,5 * 0,7 cm of irregular shape with processed edges (the front edge is formed in a curve shape) and two holders made of an alloy of copper and zinc (brass), plated with nickel and chrome. The glass plate has two holes for mounting on the holders.

The product is presented unassembled, together with screws and dowels for mounting, packed in a carton box.

See image (*).

9403 89 00

Classification is determined by General Rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (CN), note 2(a) to Chapter 94 and by the wording of CN codes 9403 and 9403 89 00.

The article is used for equipping rooms in, for example, private dwellings. It is therefore a piece of furniture in the sense of heading 9403. According to note 2 (a) to Chapter 94, this heading includes single shelves presented with supports for fixing them to the wall. Classification under heading 7020 as other articles of glass is therefore excluded.

The glass shelf gives the article its essential character. The metal holders, screws and dowels only serve to fix the glass shelf to the wall. Classification under CN code 9403 20 80 as other metal furniture is therefore excluded.

The article is therefore to be classified under CN code 9403 89 00 as other furniture.

(*) The image is purely for information.

 

Uredba_181-2017.tiff

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2017/181
од 27. јануара 2017. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 31 од 3. априла 2017.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 27. јануара 2017. године.

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Појединачна стаклена полица испоручена са металним носачима за њено причвршћивање на зид.

Стаклена полица састоји се од плоче од провидног стакла, величине приближно 60 × 13,5 × 0,7 cm, неправилног облика са обрађеним ивицама (предња ивица обликована ја у облику криве) и два носача израђена од легуре бакра и цинка (месинг), превучена никлом и хромом. Стаклена плоча има два отвора за уградњу носача.

Производ се испоручује несастављен, заједно са вијцима и типловима, упакован у картонску кутију.

Видети слику (*)

9403 89 00

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3(в) и 6, Напоменом 2(а) уз Главу 94 и наименовањима CN ознака 9403 и 9403 89 00.

Производ се користи за опремање просторија у, нпр. приватним становима. Он је, према томе, намештај у смислу Главе 94. У складу са Напоменом 2(а) уз Главу 94, овај тарифни број укључује појединачне полице испоручене са носачима за њихово причвршћивање на зид. Према томе, искључује се сврставање у тарифни број 7020 као осталих производа од стакла.

Стакло даје производу битан карактер. Метални држачи, вијци и типлови служе само да причврсте стаклену полицу на зид. Према томе, искључује се сврставање у CN ознаку 9403 20 80  као осталог металног намештаја.

Производ се, према томе, сврстава у  CN ознаку 9403 89 00 као остали намештај.

(*) Слика је дата само за информативне сврхе