Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2017/183 од 27. јануара 2017. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 29/16 од 3. фебруара 2017. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/183 of 27 January 2017
concerning the classification of certain goods
in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 31 од 3. априла 2017.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code(1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 27 January 2017.

––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission

On behalf of the President

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article (so-called ‚tatami puzzle mat‘) made of EVA (Ethylene-vinyl acetate) in the form of 100 x 100 cm tiles with non-slip surface, and of a thickness of approximately 3 cm. The tiles have an interlocking connecting system based on the principle of puzzles, which are laid firmly on another surface and thus form a mat.

The article is designed to absorb shocks generated during various sportive activities (for example yoga, gymnastics, or martial arts) through the cellular structure of the mat to protect the body. The ‚tatami puzzle mat‘ is also designed as an insulator of noise, heat, and moisture. It serves thus as a protection against damage of the surface underneath and to protect people performing various other activities, for example, when used by nurseries or artists.

See image (*)

3918 90 00

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 3918 and 3918 90 00.

Classification under heading 9506 as articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, other sports or outdoor games is excluded as the unassembled plastic floor covering is not solely for sports but also for the protection of surfaces and to protect people performing other activities.

Accordingly, the article is to be classified according to its constituent material (plastics).

It is therefore to be classified as floor coverings of plastics under CN code 3918 90 00.

(*) The image is purely for information.

 

Uredba_183-2017.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2017/183
од 27. јануара 2017. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 31 од 3. априла 2017.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 27. јануара 2017. године.

––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ (тзв. „татами подлога у облику слагалице”) израђен од EVA (етилен винил ацетат) у облику плоча 100×100 cm са неклизајућом површином и дебљине од приближно 3 cm. Плоче имају систем међусобног уклапања заснованог на принципу слагалица, које чврсто належу на другу површину, на тај начин образујући подлогу.

Производ је обликован да преко ћелијасте структуре подлоге апсорбује ударе који настају у току различитих спортских активности (нпр. јога, гимнастика или борилачке вештине) како би заштитио тело. „Татами подлога у облику слагалице” такође је моделована као изолатор буке, топлоте и влаге. На тај начин служи као заштита од оштећења површине испод ње и да заштити особе које изводе различите друге активности, када их користе у дечијим вртићима или када их користе глумци.

Видети слику (*)

3918 90 00

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и наименовањима CN ознака 3918 и 3918 90 00.

Искључује се сврставање у тарифну ознаку 9506 као производа и опреме за опште физичке вежбе, гимнастику, атлетику, остале спортове или игре на отвореном, како несастављени покривачи подова нису искључиво за спорт, већ такође и за заштиту површина и особа које изводе остале активности.

У складу с тим, производ се сврстава у складу са материјалом од којег је израђен (пластична маса). Према томе, сврстава се као покривачи подова од пластичне масе у CN ознаку 3918 90 00.

(*) Слика је дата само за информативне сврхе