Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2017/209 од 2. фебруара 2017. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 33/16 од 8. фебруара 2017. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/209 of 2 February 2017
concerning the classification of certain goods
in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 31 од 3. априла 2017.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code(1), and in particular Articles 57(4) and 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 2 February 2017.

––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

 

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

Three items packaged together for retail sale:

a) a notepad consisting of approximately 75 blank sheets of paper (the rear sheet contains contact details where replacement notepads can be obtained) measuring approximately 8 x 14 cm. The sheets are bound by glue at the top, and are perforated to allow individual sheets to be removed. The back and a small part of the front are covered in cardboard;

b) a notepad holder measuring approximately 32 x 10 cm, made of plastic sheeting reinforced with cardboard on the inside. The cardboard part of the notepad is inserted into an incision in the holder. The holder, which can be folded to cover the notepad, also includes a pocket of transparent plastics in the upper part and a loop of elasticated textile materials to hold a ballpoint pen;

c) a thin ballpoint pen of plastic that is approximately 10 cm long is inserted into the textile loop.

(see image) (*).

(*) The image is purely for information.

4820 10 30

Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (GIR) and by the wording of CN codes 4820, 4820 10 and 4820 10 30.

The items constitute goods put up in a set for retail sale within the meaning of GIR 3(b). The notepad plays the essential role in relation to the use of the set, which is to provide writing paper for small notations or messages. The holder merely provides a sort of envelope to protect the notepad from soiling and crushing. Considering its objective characteristics (size, design and value), the plastic ballpoint pen does not constitute an essential component of the set. Any other pen or pencil might be used to write in the notepad. Therefore, the notepad gives the set its essential character.

The notepad is classified under heading 4820, which covers notebooks and notepads of all kinds (see the Harmonized System Explanatory Notes to heading 4820, first paragraph, (1)).

Consequently, the set is to be classified under CN code 4820 10 30 as ‚notebooks, letter pads and memorandum pads‘.

Uredba_209-2017.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2017/209 од 2. фебруара 2017. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 31 од 3. априла 2017.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 2. фебруара 2017. године.

––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Три производа упакована заједно за продају на мало:

а) нотес који се састоји од приближно 75 празних листова хартије (задњи лист садржи податке о контакту где је могуће добити нотесе за замену) димензија приближно 8 × 14 cm. Листови су горњом ивицом повезани лепком и пробушени да омогуће уклањање појединачних листова. Задња страна и мали део предње стране прекривени су картоном;

б) држач нотеса димензија приближно 32 × 10 cm, израђен од пластичног листа и ојачан картоном са унутрашње стране. Део од картона уметнут је у прорез у држачу. Држач, који се може пресавити како би прекрио нотес, такође има и џеп од провидне пластичне масе у горњем делу и омчу од еластичног текстилног материјала која држи хемијску оловку;

в) танка хемијска оловка од пластике чија је дужина приближно 10 cm уметнута је у текстилну омчу.

Видети слику (*).

4820 10 30

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре (ОПП) 1, 3(в) и 6. и наименовањима CN ознака 4820, 4820 10 и 4820 10 30.

Производи представљају робу припремљену у сет за продају на мало у смислу ОПП 3(в). Нотес игра битну улогу у односу на употребу сета, а то је да обезбеди хартију за писање за мање белешке или поруке. Држач само обезбеђује врсту коверте за заштиту нотеса од прљања и гужвања. С обзирмом на њене објективне карактеристике (величина, облик и вредност), хемијска оловка не чини битну компоненту сета. Свако друго перо или свака друга оловка могу се користити за писање у нотесу. Према томе, нотес даје сету битан карактер.

Нотес се сврстава у тарифни број 4820 који обухвата нотесе свих врста (видети Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 4820, први став, тачка (1)).

Сходно томе, сет се сврстава у CN ознаку 4820 10 30 као „агенде, нотеси и меморандум блокови”.

(*) Слика је дата само за информативне сврхе