Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2017/226 од 7. фебруара 2017. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 35/3 од 10. фебруара 2017. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/226 of 7 February 2017
concerning the classification of certain goods
in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 31 од 3. априла 2017.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 7 February 2017.

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

Toys, put up in the same packing for retail sale, consisting of:

– a battery-powered locomotive and a carriage, of plastics,

– wooden tracks,

– traffic signs, cars, human figures, animals, trees, etc.

See image (*).

9503 00 70

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 9503 00 and 9503 00 70.

Classification under CN code 9503 00 30 as an ‚electric train, including tracks, signals and other accessories therefor‘ is excluded because the ‚set‘ also contains other toys of wood and plastics, such as traffic signs, cars, human figures, animals, trees, etc., which are toys in their own merit. Those toys are not directly connected with the electric train and the tracks like a train station, a railway crossing or a railway bridge would be and are consequently not considered as accessories to an electric train (see also the Harmonized System Explanatory Note (HSEN) to heading 9503, (D) (iv)).

The ‚set‘ of toys consists of different types of articles, designed for the amusement of children or adults, put up in the same packing for retail sale (see also the HSEN to chapter 95, General, and the Explanatory notes to CN code 9503 00 70).

The article is therefore to be classified under CN code 9503 00 70 as ‚other toys, put up in sets‘.

(*) The image is purely for information.

 

Uredba_226-2017.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2017/226
од 7. фебруара 2017. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 31 од 3. априла 2017.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 7. фебруара 2017. године.

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Играчке, припремљене у једно паковање за продају на мало, које се састоји од:

– локомотиве са погоном на батерије и вагона, од пластичне масе,

– дрвених колосека,

– саобраћајних знакова, аутомобила, људских фигура, животиња, дрвећа, итд.

Видети слику (*).

9503 00 70

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и наименовањима CN ознака 9503 00 и 9503 00 70.

Искључује се сврставање у CN ознаку 9503 00 30 као „електрични возови, укључујући колосеке, сигнале и други прибор за њих” због тога што „сет” такође садржи остале играчке од дрвета и пластичне масе, као што су знакови, аутомобили, људске фигуре, животиње, дрвеће, итд, који су играчке саме за себе. Те играчке нису у директној вези са електричним возом и колосецима као што би били железничка станица, железничко раскршће или железнички мост, те се према томе не сматрају прибором за електрични воз (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 9503, Део (D) под (iv)).

„Сетови” играчака састоје се од различитих врста производа, конструисаних за забаву деце или одраслих, и припремљени су у једно паковање за продају на мало (видети такође ХС Коментар уз Главу 95, Опште одредбе, и Допунски коментар уз CN ознаку 9503 00 70).

Производ се, према томе сврстава у CN ознаку 9503 00 70 као „остале играчке, у сетовима”.

(*) Слика је дата само за информативне сврхе