Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2017/268 од 14. фебруара 2017. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 40/1 од 17. фебруара 2017. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/268 of 14 February 2017
concerning the classification of certain goods
in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 31 од 3. априла 2017.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Articles 57(4) and 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 14 February 2017.

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,
On behalf of the President,
Stephen QUEST
Director-General
Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of goods

Classification (CN Code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product consisting of white tablets composed of the following:

– steviol glycosides,

– sodium carbonate,

– sodium citrate,

– leucine.

200 tablets (each of 56 mg) put up for retail sale in a pocket dispenser.

The product has a caloric value of 0,06 kcal per tablet.

2106 90 92

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1(b) to Chapter 38 and the wording of CN codes 2106, 2106 90 and 2106 90 92.

In accordance with Note 1(b) to Chapter 38, the product cannot be regarded as a chemical product of Chapter 38 as it contains substances with nutritive value, of a kind used in the preparation of foodstuffs. There is no threshold for the amount of the nutritive value.

Steviol glycosides and leucine are regarded as substances with nutritive value (see also the Harmonized System Explanatory Notes (HSEN) to Chapter 38, General, antepenultimate and penultimate paragraph).

Preparations (such as tablets) consisting of a sweetener and a foodstuff used for sweetening purposes should be classified under heading 2106 (see also the HSEN to heading 2106, number 10).

The product is therefore to be classified under heading 2106 as other food preparation of CN code 2106 90 92.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2017/268
од 14. фебруара 2017. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 31 од 3. априла 2017.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 14. фебруара 2017. године.

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ се састоји од белих таблета које садрже следеће:

– стевиол глукозид,

– натријум карбонат,

– натријум цитрат,

– леуцин.

Две стотине таблета (свака од 56 mg) припремљене су за продају на мало у џепни дозатор.

Производ има калоријску вредност од 0,06 kcal по таблети.

2106 90 92

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 1(б) уз Главу 38 и наименовањима CN ознака 2106, 2106 90 и 2106 90 92.

У складу са Напоменом 1(б) уз Главу 38, овај производ не може се сматрати хемијским производом из Главе 38, како садржи супстанце са хранљивом вредношћу, које се употребљавају при припремању људске хране. Не постоји гранична вредност за износ хранљиве вредности.

Стевиол глукозид и леуцин сматрају се супстанцама са хранљивом вредношћу (видети такође Коментар Хармонизованог система уз Главу 38, Опште одредбе, претпретпоследњи и претпоследњи став).

Препарати (као што су таблете) који се састоје од заслађивача и прехрамбених производа а користе се за за сврхе заслађивања сврставају се у тарифни број 2106 (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 2106, тачка (10)).

Производ се, према томе, сврстава у тарифни број 2106 као остали прехрамбени производи из CN ознаке 2106 90 92.