Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/1957 од 4. новембра 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 301/6 од 9. новембра 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1957 of 4 November 2016 concerning the classification
of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 7 од 31. јануара 2017.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 4 November 2016.

–––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

 

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification
(CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article comprising electronic components; a starter, an actuator, a regulator and a stop unit (so-called ‚electronic control unit (ECU)‘) contained in a rectangular housing of aluminium with mea¬surements of 98 x 74 x 20 mm and a weight of 160 g.

The article supplies power to the xenon headlights of motor vehicles.

When the headlights are turned on the article firstly converts direct current (DC) 12 V from the on-board electrical system into 1 200 V DC and transmits it to the igniter (not present upon pre¬sentation). Secondly, the article converts the DC into alternating current (AC) to light the lamps and continuously generates the voltage required (85 V) to keep the lights burning sufficiently.

See image (*).

8504 40 90

Classification is determined by general rules 1, 3 (c) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8504, 8504 40 and 8504 40 90.

Classification as a control unit under heading 8537 is excluded, since the article is designed to convert current from DC 12 V into DC 1 200 V and to convert DC 12 V into AC 85 V, which are functions covered by heading 8504.

As neither of the functions is considered to be the principal function of the apparatus within the meaning of note 3 to section XVI, it is to be classi¬fied under the subheading that occurs last in nu¬merical order.

The article is therefore to be classified under CN code 8504 40 90 as other static converters.

(*) The image is purely for information.

 

Uredba_1957-2016.tiff

 

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2016/1957 од 4. новембра 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 7 од 31. јануара 2017.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 4. новембра 2016. године.

––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр.1).

 

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и Царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ који се састоји од електронских компоненти; покретача, актуатора, регулатора и јединице за искључивање (тзв. „електронска управљачка јединица (ECU)”) садржаних у правоугаоном кућишту од алуминијума чије су димензије 98 × 74 × 20 mm и маса 160 g.

Производ обезбеђује напајање за предње ксенон фарове моторног возила.

Када су фарови укључени у производу се прво једосмерна струја (DC) 12 V из електричног система возила претвара у 1200 V DC и преноси на упаљач (који се не испоручује). Друго, овај производ претвара ту DC у наизменичну струју (AC) за паљење светала и континуирано производи захтевани напон (85 V) како би светла довољно светлела.

Видети слику (*)

8504 40 90

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3(в) и 6. и наименовањима CN ознака 8504, 8504 40 и
8504 40 90.

Искључује се сврставање као управљачке јединице у тарифни број 8537, како је производ конструисан да претвара струју из DC 12 V у AC 85 V, што су функције обухваћене тарифним бројем 8504.

Како се нити једна од функција не сматра главном функцијом апарата у смислу Напомене 3. уз Одељак XVI, производ се сврстава у последњи по реду од оних тарифних подбројева које због важности треба подједнако узети у обзир.

Према томе, производ се сврстава у CN

ознаку 8504 40 90 као статички конвертор (претварач).

(*) Слика је дата само за информативне сврхе