Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/1958 од 4. новембра 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 301/9 од 9. новембра 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1958 of 4 November 2016
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 7 од 31. јануара 2017.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does  not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 4 November 2016.

–––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

 

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article consisting of 27 sockets in a housing (a so-called‚ power distribution unit‘) with dimensions of approximately 5 х 8 х 173 cm. The housing is fitted with an electrical cable of a length of approximately 3 m, and a plug for connection to an electrical power mains socket.

It is presented to be used for supplying electricity of 230 V to various rack-mounted components in a cabinet. The article is mounted in a vertical position in standard network enclosures. The article also logs and transmits internal data (such as electricity, voltage, output and usage) and alarm messages (if values go above or below certain thresholds) via the included communication card.

See image (*).

8537 10 99

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8537, 8537 10 and 8537 10 99.

Classification under heading 8544 as a cable fitted with connectors is excluded, since the article is designed to function as an apparatus for the distribution of electricity.

As the article consists of several sockets, a cable and a device to communicate, it is to be classified under CN code 8537 10 99 as other boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536 for the distribution of electricity.

(*) The image is purely for information.

Uredba_1958-2016.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2016/1958 од 4. новембра 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 7 од 31. јануара 2017.

 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 4. новембра 2016. године.

–––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и Царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ који се састоји од 27 утичница у кућишту (тзв. „разводник електричне енергије”) димензија приближно 5 × 8 × 173 cm. Кућиште је опремљено електричним каблом дужине приближно 3 m, и утикачем за повезивање у главну утичницу електричног напајања.

Испоручује се како би се користио за напајање електричном струјом од 230 V различитих компоненти уграђених у рек ормар. Производ се поставља у вертикалном положају у стандардна мрежна кућишта. Производ такође бележи и преноси интерне податке (као што су струја, напон, излаз и употреба) и алармне поруке (уколико вредности прелазе или падају у односу на одређене прагове) путем комуникационе картице коју укључује.

Видети слику (*)

8537 10 99

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и наименовањима CN ознака 8537, 8537 10 и 8537 10 99.

Искључује се сврставање као кабла опремљеног конекторима у тарифни број 8544, како је производ конструисан да функционише као апарат за развођење електричне енергије.

Како се производ састоји од неколико утичница, кабла и уређаја за комуникацију, сврстава се у CN ознаку 8537 10 99 као остале табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале основе, опремљени са два или више производа из тарифног броја 8535 или 8536, за развођење електричне енергије.

(*) Слика је дата само за информативне сврхе