Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/1962 од 7. новембра 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 303/1 од 10. новембра 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1962 of 7 November 2016 concerning the classification
of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 7 од 31. јануара 2017.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 7 November 2016.

–––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

Unassembled shower doors, designed to be mounted and fixed to the wall, consisting of the following components:

– two panels, made of single-pane-security glass (ESG EN 12150), measuring 2 100 х 860 x 6 mm (pivoting panel functioning as a door) and 2 100 х 810 х 6 mm (fixed/non pivoting panel),

– two aluminium profiles to be fixed on one side of each panel, measuring 2 100 х 25 mm containing rails, a plastic seal and four screw holes,

– knobs, beams, plates, hinges, clamps and other fixing devices made of high-grade steel,

– screws, hex keys, plugs and anchors,

– seals (a magnetic seal, for closing the door panels, and a bellows seal for sealing between fixed and movable parts).

The glass possesses a protection, having been soaked and processed, against lime, dirt and cleaning agent sediment.

See image of the article already assembled (*).

7020 00 80

Classification is determined by General Rules 1, 2(a), 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 7020 00 and 7020 00 80.

The article is a composite good, presented unassembled, made up of different components. As the profiles are only on one side of each panel, the product is not considered to be set in a frame (see also the Explanatory Notes to the Combined Nomenclature to Chapter 70, General, second paragraph). The profiles, fixing devices, screws, plugs, seals etc. are components of a subordinate character. It is therefore the glass that gives the product its essential character.

Classification under heading 7326 as other articles of steel or under heading 7610 as frames made of aluminium is therefore excluded.

Classification under heading 7013 as glassware of a kind used for toilet or similar purposes is also excluded, as only small movable articles are covered (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 7013, first paragraph, (2)).

Classification under heading 7007 as a safety glass is also excluded as this heading covers safety glass but not articles made thereof.

The article is therefore to be classified under CN code 7020 00 80 as other articles of glass.

(*) The image is purely for information.

Uredba_1962-2016.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2016/1962 од 7. новембра 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 7 од 31. јануара 2017.

 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 7. новембра 2016. године.

–––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и Царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Врата за туш у несастављеном стању, конструисана да се поставе и причврсте на зид, састоје се од следећих компоненти:

– два панела, израђена од једнослојног сигурносног стакла (ESG EN 12150), димензија 2100 × 860 × 6 mm (обртни панел функционише као врата) и 2100 × 810 × 6 mm (непокретни панел/панел без могућности обртања),

– два алуминијумска профила за причвршћивање на једну страну сваког панела, димензија 2100 × 25 mm са шинама, пластичним заптивачем и четири отвора за вијке,

– ручки, спона, плоча, шарки, стега и осталог прибора за причвршћивање израђеног од челика високог квалитета,

– вијака, имбус кључа, чепова и анкера,

– заптивача (магнетни заптивач, за затварање панела врата, и доњи заптивач за заптивање између непокретних и покретних делова).

Стакло које је превучено и обрађено поседује заштиту против каменца, прљавштине и таложења средства за чишћење.

Видети слику производа који је већ састављен(*)

7020 00 80

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 2(а), 3(б) и 6. и наименовањима CN ознака 7020 00 и 7020 00 80.

Роба је сложени производ, испоручен у несастављеном стању, израђен од различитих компоненти. Како су профили само на једној страни сваког панела, не сматра се да је производ постављен у оквир (видети такође Допунски коментар Комбиноване номенклатуре уз Главу 70, Опште одредбе, став 2). Профили, прибор за причвршћивање, вијци, чепови, заптивачи итд. су компоненте споредног карактера. Према томе, стакло даје битан карактер овом производу.

Сходно томе, искључује се сврставање у тарифни број 7326 као осталих производа од челика или у тарифни број 7610 као оквира од алуминијума.

Такође, искључује се сврставање у тарифни број 7013 као производа од стакла врста које се употребљавају за тоалетне или сличне сврхе, како обухвата само мали број покретних производа (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 7013, став 1. тачка 2).

Искључује се, такође, и сврставање у тарифни број 7007 као сигурносног стакла, како овај тарифни број обухвата сигурносно стакло, али не и производе израђене од њега.

Према томе, производ се сврстава у CN

ознаку 7020 00 80 као остали производи од стакла.

(*) Слика је дата само за информативне сврхе