Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/2221 од 5. децембра 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 336/14 од 10. децембра 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/2221 of 5 December 2016
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 7 од 31. јануара 2017.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Articles 57(4) and 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 5 December 2016.

––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article consisting of three flexible tubes joined together with a Y-shaped connection piece. Each of the tubes has a Luer connector at the end. The article has a total length of approximately 16 cm and the diameter of the tubes is approximately 4 mm. The article is made of various plastics such as polyvinyl chloride and acrylic polymer.

The Luer connector is used to connect the article to other tubes and/or devices (for example syringes) in a manner which prevents leakage.

The article is used in various fields such as medical environment, laboratory work, research and other environments where a connection which prevents leaking is required.

See image (*).

3917 33 00

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 8 to Chapter 39 and by the wording of CN codes 3917 and 3917 33 00.

Upon presentation to customs the article is not identifiable as part of a medical instrument within the meaning of note 2 to Chapter 90. Consequently, classification under heading 9018 is excluded.

Given its objective characteristics and properties, the article meets the terms of heading 3917 and fulfils the requirements of Note 8 to Chapter 39.

It is therefore to be classified under CN code 3917 33 00 as other tubes, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings.

(*) The image is purely for information.

 

Uredba_2221-2016.tif

 

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2016/2221 од 5. децембра 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 7 од 31. јануара 2017.

 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члана 57. став 4. и члана 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 5. децембра 2016. године.

––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

 

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и Царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ који се састоји од три флексибилне цеви међусобно спојене комадом у облику слова Y. Свака од цеви има Луер конектор на крају. Производ има укупну дужину од приближно 16 cm, а пречник цеви је приближно 4 mm. Производ је израђен од различитих пластичих маса као што су поливинил хлорид и акрилни полимер.

Луер конектор употребљава се да повеже производ са осталим цевима и/или уређајима (нпр. шприцеви) на начин да се спречи цурење.

Производ се употребљава у различитим областима као што су медицинско окружење, лабораторијски рад, истраживање и остала окружења где се захтева повезивање које спречава цурење.

Видети слику (*)

3917 33 00

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 8. уз Главу 39 и наименовањима CN ознака 3917 и 3917 33 00.

У поступку царињења производ се не препознаје као део медицинског инструмента у смислу Напомене 2. уз Главу 90. Сходно томе, искључује се сврставање у тарифни број 9018.

С обзиром на објективне карактеристике и својства, производ задовољава услове тарифног број 3917 и испуњава захтеве из Напомене 8. уз Главу 39.

Према томе, производ се сврстава у CN ознаку 3917 33 00 као остале цеви, које нису ојачане нити комбиноване са другим материјалима, са прибором.

(*) Слика је дата само за информативне сврхе