Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/2223 од 5. децембра 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 336/19 од 10. децембра 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/2223 of 5 December 2016
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 7 од 31. јануара 2017.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 5 December 2016.

––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article (so-called ‚digital microscope‘) in cylindrical form with a length of approximately 10 cm and a diameter of approximately 3 cm. The digital microscope is equipped with four light emitting diodes, a complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) sensor and a cable with a USB connector. The article functions only in conjunction with an automatic data-processing (ADP) machine and has no inbuilt recording capabilities.

The article is capable of magnifying objects in a range of 10-200 times by means of an optical lens and capturing still images as well as video images that can subsequently be recorded on an ADP machine using dedicated software.

See image (*).

8525 80 19

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 5(E) to Chapter 84 and by the wording of the CN codes 8525, 8525 80 and
8525 80 19.

The article is able to function as an input unit for an ADP machine, a television camera, and as a digital microscope.

Classification as an input unit for an ADP machine of heading 8471 is excluded since the article performs a specific function other than data-processing.

Classification as a compound optical microscope of heading 9011 is also excluded as this article does not have the characteristics of an article of that heading (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 9011 first paragraph and second paragraph (I)).

As an image of the magnified object can be displayed and if necessary recorded by an ADP machine only after being captured by the CMOS sensor, the article has a character of a television camera.

Consequently, the article is to be classified under CN code
8525 80 19 as a television camera.

(*) The image is purely for information.

Uredba_2223-2016.tif

   

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2016/2223 од 5. децембра 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 7 од 31. јануара 2017.

 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 5. децембра 2016. године

––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

 

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и Царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ (тзв. „дигитални микроскоп”) у облику цилиндра дужине приближно 10 cm и пречника приближно 3 cm. Дигитални микроскоп опремљен је са четири светлеће диоде (LED), допунским метал оксид полупроводничким сензором (CMOS) и каблом са USB. Производ функционише само у спрези са машином за аутоматску обраду података (АОП) и нема уграђених могућности за снимање.

Производ има способност да увелича објекте у опсегу од 10 до 200 пута путем оптичких сочива и каптира непокретне слике слике као и видео слике које се након тога могу снимити на АОП машину коришћењем одговарајућег софтвера.

Видети слику (*)

8525 80 19

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 5(Д). уз Главу 84 и наименовањима CN ознака 8525, 8525 80 и 8525 80 19.

Апарат је способан да функционише као улазна јединица за АОП машину, телевизијске камере, и као дигитални микроскоп.

Искључује се сврставање као улазне јединице за АОП машину у тарифни број 8471 с обзиром на то да производ обавља специфичну функцију осим обраде података.

Искључује се, такође, сврставање као оптичких микроскопа из тарифног броја 9011, како овај производ нема карактеристике производа из овог тарифног броја (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 9011, први став и други став под (I)).

Како слика увеличаног објекта може да се прикаже и уколико је потребно сними преко АОП машине само након што је каптира CMOS сензор, производ има карактеристике телевизијске камере.

Према томе, производ се сврстава у CN ознаку 8525 80 19 као телевизијска камера.

(*) Слика је дата само за информативне сврхе