Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/2225 од 5. децембра 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 336/25 од 10. децембра 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/2225 of 5 December 2016
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 7 од 31. јануара 2017.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 5 December 2016.

–––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A cylindrical article predominantly made of steel (other than of cast steel) of a length of approximately 35 cm and a diameter of approximately 19 cm at its widest point (so-called ‚track roller‘). It consists of the following main components: a cylindrical shell with a graduated cage for the chain guide; a highly polished shaft, and two bronze bushings and collars at both ends.

The article is designed for use with the track chain of a crawler type excavator in conjunction with other similar track rollers for longitudinal and lateral guidance of the track chain.

See image (*)

8431 49 80

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (CN), note 2(b) to Section XVI, and by the wording of CN codes 8431, 8431 49 and 8431 49 80.

Classification under heading 8708 as parts or accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705 is excluded as the article is not designed for use with motor vehicles of those headings. The objective characteristics of the article (size and shape) are those of a track roller designed for use with the track chain of a crawler type excavator of heading 8429.

The article is therefore to be classified under CN code
8431 49 80 as parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430 other than of cast steel.

(*) The image is purely for information.

 

Uredba_2225-2016.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2016/2225 од 5. децембра 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 7 од 31. јануара 2017.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 5. децембра 2016. године

–––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и Царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Цилиндрични производ претежно израђен од челика (осим ливеног челика) дужине приближно 35 cm и пречника приближно 19 cm у својој најширој тачки (тзв. ваљак гусенице). Састоји се од следећих компоненти: цилиндричне оплате са степенастим ободом за вођење ланца; високо полираног вратила, и две бронзане чауре и манжетне на оба краја.

Производ је конструисан да се употребљава са ланцем гусенице багера гусеничара у спрези са сличним ваљцима гусенице за подужно и бочно вођење ланца гусенице.

Видети слику (*)

8431 49 80

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 2 (б) уз Одељак XVI и наименовањима CN ознака 8431, 8431 49 и 8431 49 80.

Искључује се сврставање у тарифни број 8708 као делова или прибора за моторна возила из тарифних бројева 8701 до 8705 како производ није конструисан за употребу са моторним возилима из овог тарифног броја. Објективне карактеристике овог производа (величина и облик) су оне за ваљке гусеница конструисаних да се употребљавају са ланцем гусеница багера гусеничара из тарифног броја 8429.

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 8431 49 80 као делови погодни за употребу искључиво или углавном са машинама из тарифних бројева 8425 до 8430, осим оних од ливеног челика.

(*) Слика је дата само за информативне сврхе