Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2017/1267 од 11. јула 2017. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 183/3 од 14. јула 2017. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1267 of 11 July 2017
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 87 од 27. септембра 2017.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 11 July 2017.

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of goods

Classification (CN Code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product in the form of a fine, white, odourless powder consisting of microspheres (particle size <10 μm) with a density of approximately 2,1–2,5 g/cm³.

The microspheres consist of nepheline or nephe- line syenite that has been heated to make the material more ellipse-shaped and to round off the rough edges. As a result of this process, the nepheline or nepheline syenite forms a glassy surface. Nepheline and nepheline syenite are sodium potassium aluminosilicates.

The product is used as an additive for paints, coatings and films in order to reduce volatile organic compound levels, increase filler loadings, improve hardness, and add burnish, scrub and abrasion resistance.

2842 10 00

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and by the wording of CN codes 2842 and 2842 10 00.

Classification under heading 2529 is excluded because the glassy surface of the nepheline or nepheline syenite means that its crystalline structure has been modified by the heating process (see Note 1 to Chapter 25 and also the Harmonized System Explanatory Notes (HSEN) to Chapter 25, General, second paragraph).

Classification under heading 2621 is excluded because the product is neither slag nor ash, nor a residue from the incineration of municipal waste.

Classification under heading 3816 is excluded because there is no added binder (see also the HSEN to heading 3816, first paragraph).

Classification under heading 3824 is excluded because the heading which provides the most specific description is to be preferred to headings providing a more general description.

Classification under heading 6806 is excluded because the product is not an expanded mineral material.

Classification under heading 6815 is excluded because the product is not a finished or semi-finished ‘article of mineral substances’ but rather it is an ancillary material used in the manufacture of articles.

Therefore the product is to be classified under CN code 2842 10 00 as double or complex silicates, including aluminosilicates whether or not chemically defined.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2017/1267 од 11. јула 2017. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 87 од 27. септембра 2017.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламентаи Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 11. јула 2017. године.

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ у облику ситног, белог, праха без мириса, састоји се од микросфера (величина честице < 10 μm) густине приближно 2,1–2,5 g/cm³.

Микросфере се састоје од нефелина или нефелин сијенита који је био загреван како би се материјал довео више у облик елипсе и како би се заоблиле оштре ивице. Као последица тог поступка, нефелин или нефелин сијенит образује стакласту површину. Нефелин и нефелин сијенит су натријум калијум алуминосиликати.

Производ се користи као адитив за боје, премазе и филмове у циљу да смањи степен испарења органских једињења, повећа количину пунилаца, побољша тврдоћу, и дода отпорност на глачање, трљање и абразију.

2842 10 00

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и наименовањима CN ознака 2842 и 2842 10 00.

Искључује се сврставање у тарифни број 2529 због тога што стакласта површина нефелина или нефелин сијенита значи да је његова кристална структура била промењена у поступку загревања (видети Напомену 1. уз Главу 25 и такође Коментар Хармонизованог система уз Главу 25, Опште одредбе, став 2.).

Искључује се сврставање у тарифни број 2621 због тога што производ није згура ни пепео, нити остатак од спаљивања градског отпада.

Искључује се сврставање у тарифни број 3816 због тога што нема додатих везивних средстава (видети такође Коментар ХС уз тарифни број 3816, став 1.).

Искључује се сврставање у тарифни број 3824 због тога што тарифни број који има најконкретније наименовање има предност над тарифним бројевима са општијим наименовањем.

Искључује се сврставање у тарифни број 6806 због тога што производ није експандирани минерални материјал.

Искључује се сврставање у тарифни број 6815 због тога што производ није готов производ или полупроизвод од минералних материја, већ је више помоћни материјал који се користи у производњи производа.

Према томе, производ се сврстава у CN ознаку 2842 10 00 као двоструки или комплексни силикати, укључујући алуминосиликате, хемијски одређени или неодређени.