Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2017/1268 од 11. јула 2017. године,у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 183/6 од 14. јула 2017. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1268 of 11 July 2017
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 87 од 27. септембра 2017.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 11 July 2017.

–––––––

(1) OJ L 269, 10. 10. 2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7. 9. 1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of goods

Classification (CN Code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product in the form of fine white wax beads of approximatively 1 mm in diameter, obtained from refined palm oil.

The product consists of:

– hydrogenated hard palm stearin,

– non-hydrogenated hard palm stearin,

– an optical brightener (approx. 0,01 % by weight).

Palm stearin obtained from palm oil is subjected to a multi-stage fractionation and the hard stearin (solid fraction) is separated from the soft stearin. Then, a part of the hard stearin is subjected to a hydrogenation process, and mixed with the non- hydrogenated part of the hard stearin and with an optical brightener. Subsequently, the obtained product is subjected to a beading process.

The product is of waxy character and is used as raw material for manufacturing candles.

The dropping point is 59,2 °C ±
0,5 °C and the viscosity measured with a rotational viscometer does not exceed 10 Pa.s at a temperature of 10 °C above the dropping point.

The product is packed in 25 kg bags.

3404 90 00

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 5, first paragraph, letter (a) to Chapter 34 and the wording of CN codes 3404 and 3404 90 00.

Classification under heading 1516 is excluded as the product is a mixture of hydrogenated hard stearin and non-hydrogenated hard stearin. The product has been prepared beyond the scope of heading 1516, and is neither an oil nor a fat. Moreover, the presence of the optical brightener excludes the product from heading 1516.

Classification under heading 1517 is excluded as the product is not an edible mixture or preparation covered by the scope of heading 1517.

Classification under heading 1521 is excluded as the product is mainly composed of palm stearin which is a triglyceride.

In accordance with Note 5, first paragraph, letter (a) to Chapter 34, chemically produced organic products of a waxy character, whether or not water-soluble, are covered by heading 3404. The product also fulfils the criteria of artificial wax (see also the Harmonised System Explanatory Notes to heading 3404, letter A).

The product is therefore to be classified in CN code 3404 90 00
as other artificial waxes and prepared waxes.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2017/1268 од 11. јула 2017. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 87 од 27. септембра 2017.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, акоје није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 11. јула 2017. године.

–––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембар 1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ у облику ситних белих перлица од воска, пречника приближно 1 mm, добијен од рафинисаног палминог уља.

Производ се састоји од:

– хидрогенизованог чврстог палминог стеарина,

– нехидрогенизованог чврстог палминог стеарина,

– оптичког избељивача (приближно 0,01 % по маси).

Палмин стеарин добијен од палминог уља подвргава се вишестепеном фракционисању, а чврсти стеарин (чврста фракција) издваја се од меког стеарина. Потом, део чврстог стеарина се подвргава поступку хидрогенизације и меша са нехидрогенизованим делом чврстог стеарина и оптичким избељивачем. Потом, од добијеног производа се израђују перлице.

Производ има воскасте особине и користи се као сировина за производњу свећа. Тачка капања је 59,2 °C ± 0,5 °C, а вискозитет мерен ротационим вискозиометром не прелази 10 Pa.s на температури од 10 °C изнад тачке капања.

Производ се пакује у вреће од 25 kg.

3404 90 00

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 5. став 1. тачка (a) уз Главу 34 и наименовањима CN ознака 3404 и 3404 90 00.

Искључује се сврставање у тарифни број 1516 како је производ мешавина хидрогенизованог чврстог стеарина и нехидрогенизованог чврстог стеарина. Производ је припремљен изван обухвата тарифног броја 1516 и није уље нити маст. Штавише, присуство оптичког избељивача искључује производ из тарифног броја 1516.

Искључује се сврставање у тарифни број 1517 јер производ није јестива мешавина или препарат обухваћен у оквиру области тарифног броја 1517.

Искључује се сврставање у тарифни број 1521 јер је производ углавном састављен од палминог стеарина који је триглицерид.

У складу са Напоменом 5. став 1. тачка (а) уз Главу 34, хемијски произведени органски производи воскастих особина, нерастворљиви или растворљиви у води, обухваћени су тарифним бројем 3404. Производ такође испуњава критеријуме за вештачки восак (видети такође Коментар Хармонизованог система уз Главу 3404, део А).

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 3404 90 00 као остали вештачки воскови и припремљени воскови.