Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2017/1465 од 9. августа 2017. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 209/5 од 12. августа 2017. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1465 of 9 August 2017
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 87 од 27. септембра 2017.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 9 August 2017.

––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification
(CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A device (so-called ‚wireless charging plate‘) consisting of an adapter with a cable of a length of approximately 180 cm and a charging plate. The cable has a connector to connect to the charging plate. The plate is circular shaped with a height of approximately 8 mm, a diameter of approximately 80 mm and a weight of 51 g.

The adapter converts (rectifies) alternating current (AC — 240V) into direct current (DC — 12V) and transfers this to the plate. In the plate this DC is converted (inverted) into AC and then that AC is converted into an electromagnetic field.

The device is designed to charge apparatus wire- lessly. Both the plate and the apparatus being charged are equipped with ‚Qi‘ technology, which is the standard for the wireless charging of apparatus. Wireless charging is performed via an electromagnetic field.

See image (*)

8504 40 90

Classification is determined by general rules (GIR) 1, 3(c) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8504, 8504 40 and 8504 40 90.

The functions of the device (current rectifying, inverting, and converting into an electromagnetic field) are covered by subheading 8504 40. Classification under subheading 8504 50 is thus excluded.

Classification under CN code 8504 40 30 as static converters of a kind used with telecommunication apparatus, automatic data-processing machines and units thereof is excluded as the AC/DC adapter is designed to provide current to a variety of electrical apparatus.

As neither current rectifying, inversion nor conversion into an electromagnetic field gives the device its essential character it has to be classified applying GIR 3(c).

Consequently, the device is to be classified under CN code
8504 40 90 as other static converters.

(*) The image is purely for information.

 

Uredba_1465-2017.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2017/1465 од 9. августа 2017. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 87 од 27. септембра 2017.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламентаи Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 9. августа 2017. године.

––––––

1 OJ L 269, 10. октобра 2013. стр.1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембра 1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Уређај (тзв. „бежична плоча за пуњење”) састоји се од адаптера са каблом дужине приближно
180 cm и плоче за пуњење. Кабл има конектор за повезивање са плочом за пуњење. Плоча је кружног облика висине приближно 8 mm, пречника приближно 80 mm и масе 51 g.

Адаптер претвара (исправља) наизменичну струју (AC — 240V) у једносмерну струју (DC — 12V) и преноси је на плочу. У плочи се ова DC струја претвара (инвертује) у AC струју и онда се та AC струја претвара у електромагнетно поље.

Истовремено и плоча и апарат који се пуни опремљени су „Qi” технологијим, која представља стандард за апарате за бежично пуњење. Бежично пуњење обавља се преко електромагнетног поља.

Видети слику (*)

8504 40 90

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3(в)и 6. инаименовањима CN ознака 8504, 8504 40 и 8504 40 90.

Функција овог уређаја (струјно исправљање, инвертовање, и претварање у електромагнетно поље) обухваћена је тарифним подбројем 8504 40. Искључује се тако сврставање у тарифни подброј 8504 50.

Искључује се сврставање у CN ознаку 8504 40 30 као статички конвертор врсте која се користи у телекомуникационим апаратима, машинама за аутоматску обраду података и њиховим јединица, јер је AC/DC адаптер констуисан да струјом напаја различите електричне апарате.

Како ни струјно исправљање нити инверзија нити претварање у електромагнетно поље не дају уређају битан карактер, то он мора да се сврста применом ООП 3(в).

Стога се уређај сврстава у CN ознаку 8504 40 90 као остали статички конвертори.

(*) Слика је само информативног карактера