Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2017/1472 од 11. августа 2017. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 210/1 од 15. августа 2017. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1472 of 11 August 2017
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 87 од 27. септембра 2017.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 11 August 2017.

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A rod of aluminium (so-called ‚shower curtain rod‘) which is used for hanging a curtain. It consists of two hollow aluminium tubes. The smaller tube fits into the broader tube. The rod is extendable and contains a spring mechanism of steel inside the broader tube that is designed to press the two tubes towards a wall.

The article is presented without a curtain or curtain-rings.

See image (*)

8302 41 90

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8302, 8302 41 and 8302 41 90.

Classification under subheading 7615 20 as ‚sanitary ware‘ is excluded because the article does not have objective characteristics of an article designed for a bathroom. It is suitable for use anywhere in the building, for example, to hang a curtain in front of a window or door.

Due to its objective characteristics (the spring mechanisms together with the extensibility; the construction that can only sustain light weights e.g. of a curtain) the article is designed as a curtain rod and not a plain aluminium rod of heading 7604. Curtain rods are classified in heading 8302 (see also the Harmonised System Explanatory Notes to heading 8302, second paragraph, (D), (5)).

Classification under CN code 8302 41 10 as ‚base-metal fittings for doors‘ or under CN code 8302 41 50 as ‚base-metal fittings for windows and French windows‘ is excluded because the article does not have objective characteristics that indicate that it is designed for use with one or the other.

Consequently, the article is to be classified under CN code 8302 41 90 as ‚other base-metal mountings, fittings and similar articles suitable for buildings‘.

(*) The images are purely for information.

 

Uredba_1472-2017.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2017/1472 од 11. августа 2017. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 87 од 27. септембра 2017.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 11. августа 2017. године.

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Алуминијумска шипка (тзв. „шипка за туш завесу”) која се користи за качење завесе. Састоји се од шупљих алуминијумских цеви. Мања цев улази у ширу цев. Шипка се може продужити, а садржи опружни механизам од челика унутар шире цеви који је конструисан да изврши притисак на цеви у правцу зида.

Производ се испоручује без завесе или прстенова за завесу.

Видети слику (*)

8302 41 90

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и наименовањима CN ознака 8302, 8302 41 и 8302 41 90.

Искључује се сврставање у тарифни подброј 7615 20 као „санитарни предмети” због тога што производ нема објективне карактеристике производа конструисаног за купатило. Погодан је да се користи било где у згради, на пример, за качење завесе испред врата или прозора.

На основу својих објективних карактеристика (опружни механизам заједно са могућношћу продужавања; конструкција која може да издржи само лагане масе нпр. масу завесе) овај производ је конструисан као шипка за завесу, а не као глатка алуминијумска шипка из тарифног броја 7604. Шипке за завесе сврставају се у тарифни број 8302 (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 8302 став 2. Део (D) тачка (5)).

Искључује се сврставање у CN ознаку 8302 41 10 као „оков за врата од простих метала” или у CN ознаку 8302 41 50 као „оков за прозоре и француске прозоре од простих метала” због тога што производ нема објективне карактеристике које указују да је конструисан да се користи за једно или друго.

Стога се производ сврстава у CN ознаку 8302 41 90 као „остали грађевински оков, прибор и слични производи од простих метала”.

(*) Слика је само информативног карактера