Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2017/1476 од 11. августа 2017. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 211/3 од 17. августа 2017. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1476 of 11 August 2017
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 87 од 27. септембра 2017.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 11 August 2017.

–––––––

(1) OJ L 269, 10. 10. 2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7. 9. 1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product (so-called ‚LED dental light‘) made of different materials such as glass, plastic and various metals and including several light-emitting diodes (LED). It is presented attached to a pivoting arm. The pivoting arm can either be mounted on a dental chair or e.g. on the wall or ceiling of a dental surgery.

It is designed to illuminate the oral cavity during dentistry treatment. The level, colour and pattern of the light produced is specifically for use by dentists.

See image (*)

9405 40 99

Classification is determined by general rules 1, 3 (c) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 9405, 9405 40 and 9405 40 99.

Classification under heading 9018 as a medical instrument or appliance is excluded as the heading excludes certain items of complete dental equipment (such as shadowless lamps) when they are presented separately; those items are to be classified in their own respective headings (see also Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to heading 9018, part (II), (ii) and exclusion under part (II)).

The product has the characteristics and design of an electric lamp/lighting fitting of heading 9405 which covers electric specialised lamps and lighting fittings that can be constituted of any materials and use any source of light (see also the

HSEN to heading 9405, part (I).

The product, which consists of different materials, none of them giving it its essential character, is therefore to be classified under CN code 9405 40 99 as other electric lamps and lighting fittings of other materials than plastics.

(*) The image is purely for information.

 

Uredba_1476-2017.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2017/1476 од 11. августа 2017. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 87 од 27. септембра 2017.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламентаи Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, акоје није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 11. августа 2017. године.

–––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембар 1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ (тзв. „LED зубарско светло”) израђен од различитих материјала као што је стакло, пластика и различити метали и садржи неколико светлећих диода (LED). Испоручује се причвршћен за обртну руку. Обртна рука може да се монтира на зубарску столицу или нпр. на зид или плафон зубарске ординације.

Конструисан је да осветли усну дупљу у току зубарске интервенције. Степен, боја и узорак светла које се производијеспецифично за употребу од стране зубног лекара.

Видети слику (*)

9405 40 99

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3(в)и 6. и наименовањима CN ознака 9405, 9405 40 и 9405 40 99.

Искључује се сврставање у тарифни број 9018 као медицински инструмет или уређај, јер тарифни број искључује одређене предмете комплетне зубарске опреме (као што су лампе без сенке) када се испоручују одвојено; ови предмети се сврставају у своје одговарајуће тарифне бројеве (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 9018 Део (II) тачка (ii) и искључење у Делу (II)).

Овај производ има карактеристике и конструкцију електричне лампе/светлећег тела из тарифног броја 9405 који обухвата електричне специјалне лампе и светлећа тела који могу бити израђени од било ког материјала и користити било који извор светлости (видети такође Коментар ХС уз тарифни број 9405 Део (I).

Овај производ, који се састоји од различитих материјала, од којих, ни један не даје производу битан карактер, сврстава се према томе у CN ознаку 9405 40 99 као остале електричне лампе и светлећа тела од осталих материјала осим пластичне масе.

(*) Слика је само информативног карактера