Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/220 од 9. фебруара 2018. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 43/3 од 16. фебруара 2018. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

REGULATIONS
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/220
of 9 February 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 46 од 15. јуна 2018.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code(1), and in particular Articles 57(4) and 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87(2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 9 February 2018.

––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission, On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A mechanical appliance (so-called ‘manual spreader’) consisting of a steel structure, a plastic tank with a canvas lining of a volume of approximately 60 litres, a rotation spreader at the bottom, and two pneumatic tyres.

It is designed for distribution (spreading/dispersing through rotation) of fertilisers, sand, seeds, salt etc. The distribution volume can be adjusted by the grip. It is suitable for regular maintenance of large areas.

See image (*).

8424 89 70

Classification is determined by general rules 1, 3(c) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 2 to Chapter 84, and by the wording of CN codes 8424, 8424 89 and 8424 89 70.

The appliance answers to the description under heading 8424 (dispersing of sand and salt) and to the description under heading 8432 (fertiliser distributor and a seeder). It cannot be classified by virtue of Note 3 to Section XVI as it does not perform one principal function. In accordance with Note 2 to Chapter 84, an appliance which answers to a description in one or more of the headings 8401 to 8424 and at the same time to a description in one or other of the head­ ings 8425 to 8480 is to be classified under the appropriate heading of the former group (heading 8424 in this case).

The appliance can be used both as an agricultural or horticultural appliance of subheading 8424 82 and as other appliances of

subheading 8424 89. Given its characteristics, neither of those functions is considered to be the principal function of the appliance within the meaning of Note 3 to Section XVI and neither of the two subheadings is considered to provide a more specific description. Consequently, the appliance is to be classified under the subheading that occurs last in numerical order.

The appliance is therefore to be classified under CN code 8424 89 70 as other mechanical appliances for projecting, dispersing or spraying liquids or powders.

(*) The image is purely for information.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2018/220
од 9. фебруара 2018. године о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 46 од 15. јуна 2018.

 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 9. фебруара 2018. године.

––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Механички уређај (тзв. „ручни растурачˮ) састоји се од челичне конструкције, пластичног резервоара постављеног платном запремине приближно 60 литара, ротирајућег растурача на дну и две пнеуматске гуме.

Конструисан је за дистрибуцију (растурање/дисперзија путем ротирања) ђубрива, песка, семена, соли итд. Количина растурања може се подесити преко ручке. Погодан је за редовно одржавање великих површина.

Видети слику (*)

8424 89 70

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3(в) и 6, Напоменом 2. уз Главу 84 и наименовањима CN ознака 8424, 8424 89 и 8424 89 70.

Уређај одговара наименовању тарифног броја 8424 (дисперзија песка и соли) и наименовању тарифног броја 8432 (растурач ђубрива и семена). Не може се сврстати на основу Напомене 3. уз Одељак XVI, јер не обавља једну главну функцију. У складу са Напоменом 2. уз Главу 84, уређај који одговара наименовању из једног или више тарифних бројева од 8401 до 8424, а истовремено одговара наименовању из једног или више тарифних бројева од 8425 до 8480, сврстава се у одговарајући тарифни број претходне групе (тарифни број 8424 у овом случају).

Уређај може да се користи истовремено као уређај за пољопривреду или хортикултуру из тарифног подброја 8424 82 и као остали уређаји из тарифног подброја 8424 89. На основу својих карактеристика, ни једна од функција не сматра се главном функцијом уређаја у смислу Напомене 3. уз Одељак XVI и не сматра се да иједан од два тарифна подброја има конкретније наименовање. Сходно томе, уређај се сврстава у последњи по реду тарифни подброј.

Уређај се према томе сврстава у  CN ознаку 8424 89 70 као остали механички уређаји за избацивање, дисперзију или распршивање течности или праха.

(*1) Слика је само информативног карактера