Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/407 од 14. марта 2018. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 74/6 од 16. марта 2018. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/407
of 14 March 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 46 од 15. јуна 2018.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code(1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87(2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 14 March 2018.

––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of goods

Classification (CN Code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product named ‘brown fused alumina slag’ which is a by-product obtained during the production of ordinary electro-corundum in electric furnaces.

The product is composed of the following ingredients (% by weight):

– iron 75

– silicon 15

– titanium 5

– aluminium 3

– other metals 2

The product is used for concentrating metal ores by selective flotation in the gravimetric separation process.

7202 29 90

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 3(a) to Chapter 26, Note 1(c) to Chapter 72, Subheading note 2 to Chapter 72 and by the wording of CN codes 7202, 7202 29 and 7202 29 90.

Classification under heading 2620 is excluded because the product does not fulfil the requirements of Note 3(a) to Chapter 26.

The chemical composition of this product fulfils the requirements of note 1(c) to Chapter 72, defining ferro-alloys, and of sub­ heading note 2 to Chapter 72, defining ferro-alloys of heading 7202.

The two essential characteristics of this product, which are in line with description of ferro-alloys, are that this product is used in gravimetric separation of metal ores and is prepared in electric furnaces (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 7202, the fourth and sixth paragraphs).

Because of the chemical composition of the product which allows its use in the gravi­ metric separation of metal ores by selective flotation, the product is to be classified under heading 7202 as a ferro-alloy.

The product is therefore to be classified in CN code 7202 29 90 as other ferro-silicon alloy.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2018/407
од 14. марта 2018. године о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 46 од 15. јуна 2018.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 19. фебруара 2018. године.

––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ назива „топљена смеђа згура алуминијум оксидаˮ који је нус-производ добијен у току производње обичног електро корунда у електричним пећима.

Производ се састоји од следећих састојака (% по маси):

– гвожђа 75

– силицијума 15

– титанијума 5

– алуминијума 3

– осталих метала 2

Производ се користи за концентровање металних руда путем селективне флотације у поступку гравиметријске сепарације.

7202 29 90

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 3(а) уз Главу 26, Напоменом 1(в) уз Главу 72, Напоменом уз тарифне подбројеве 2. уз Главу 72 и и наименовањима CN ознака 7202, 7202 29 и 7202 29 90.

Два битна својства овог производа, која одговарају опису феролегура, су да се овај производ користи у гравиметријској сепарацији металних руда и да се добија у електричним пећима (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 7202, ст. 4. и 6).

Због хемијског састава овог производа који омогућава његову употребу у гравиметријској сепарацији металних руда путем селективне флотације, производ се сврстава у тарифни број 7202 као феролегура.

Производ се према томе сврстава у CN ознаку 7202 29 90, као остале феросилицијумске легуре.