Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/553 од 3. априла 2018. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 92/1 од 10. априла 2018. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

II

(Non-legislative acts)

REGULATIONS

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/553
of 3 April 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", бр. 46 од 15. јуна 2018, 1 од 11. јануара 2019 - исправка

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code(1), and in particular Articles 57(4) and 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87(2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 3 April 2018.

––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

 

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article comprised of two tubes held by brackets, with a total length of approximately 150 cm and a diameter of each tube of approximately 0,8 cm. The tubes are welded and made of an aluminium alloy.

The article is designed to be used in motor vehicles to convey the cooling liquid from the engine to the heat exchanger under the dashboard of the vehicle.

See image (*).

7608 20 20

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 7608, 7608 20 and 7608 20 20.

Classification under CN code 8415 90 00 as parts of air-conditioning machines, under CN code 8419 90 85 as other parts of machinery for the treatment of materials by a process involving a change of temperature or under CN code 8708 91 99 as parts of radiators of motor vehicles is excluded, because, on the basis of its objective characteristics the article is not identifiable as being solely or principally suitable for use with such articles (see note 2 (b) to Section XVI and note 3 to Section XVII).

The article is therefore to be classified under CN code 7608 20 20 as aluminium tubes and pipes, of welded aluminium alloys.

(*) The image is purely for information.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2018/553
од 3. априла 2018. године о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 46 од 15. јуна 2018.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Одбор за Царински закон није доставио мишљење у року који је одредио председавајући,

*Службени гласник РС, број 1/2019

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 3. априла 2018. године.

––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Уређај састављен од две цеви спојене спонама, укупне дужине приближно 150 cm и пречника сваке цеви приближно 0,8 cm. Цеви су заварене и израђене од легуре алуминијума.

Производ је конструисан да се користи у моторним возилима за транспорт течности за хлађење из мотора до измењивача топлоте испод инструмент табле возила.

Видети слику (*)

7608 20 20

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и наименовањима CN ознака 7608, 7608 20 и 7608 20 20.

Искључује се сврставање у CN ознаку 8415 90 00 као делова уређаја за климатизацију, у CN ознаку 8419 90 85 као осталих делова машина за обраду материјала променом температуре или у CN ознаку 8708 91 99 као делова хладњака за моторна возила, због тога што, на основу својих објективних карактеристика производ није подобан искључиво или углавном за употребу са тим производима (видети Напомену 2(б) уз Одељак XVI и Напомену 3. уз Одељак XVII).

Уређај се према томе сврстава у CN ознаку 7608 20 20 као алуминијумске цеви, од заварене легуре алуминијума.

(*1) Слика је само информативног карактера