Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/838 од 31. маја 2018. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 141/4 од 7. јуна 2018. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/838 of 31 May 2018
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 56 од 18. јула 2018.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 31 May 2018.

––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission, On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product consisting of a disposable liner, to be used in conjunction with a child's potty, composed of a plastic bag to which a multilayer absorbent pad made from paper and a superab­ sorbent polymer of polyacrylate in the form of granules is attached at the bottom of the bag.

These superabsorbent polyacrylate granules are transformed into a gel when they come in contact with urine.

3924 90 00

Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Com­ bined Nomenclature and by the wording of CN codes 3924 and 3924 90 00.

Classification under heading 4818 is excluded because the essential character of the product is not given by its paper components but by the superabsorbent polymer of polyacrylate.

Classification under heading 9619 is excluded because the product is not shaped so that it fits to the human body (see also the Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to heading 9619).

The product is a combination of plastics and other materials. A product which combines plas­ tics and other materials is classified in chapter 39 provided that it retains the essential character of articles of plastics (see also the HSEN, General Notes to Chapter 39).

The essential character of the product is provided by superabsorbent polymer; the paper is solely considered to have a carrier or packaging function.

The product is therefore to be classified in CN code 3924 90 00 as other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2018/838 од 31. маја 2018. године о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 56 од 18. јула 2018.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 31. маја 2018. године.

––––––––––––––

1 OJ L 269, 10. октобра 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ се састоји од једнократног улошка, који се користи заједно са дечјом ношом, састављен од пластичне вреће на коју је вишеслојна апсорбујућа подлога израђена од хартије и суперапсорбујућег полимера од полиакрилата у облику гранула причвршћена на дно вреће.

Суперапсорбујуће грануле од полиакрилата претварају се у гел када дођу у додир са урином.

3924 90 00

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3(б) и 6. и наименовањима CN ознака 3924 и 3924 90 00.

Искључује се сврставање у тарифни број 9619 због тога што производ није обликован тако да одговара људском телу (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 9619).

Производ је комбинација пластичне масе и других материјала. Производ који комбинује пластичну масу и остале материјале сврстава се у Главу 39 под условом да задржава битан карактер производа од пластичне масе (видети такође Коментар ХС, Опште одредбе уз Главу 39).

Битан карактер овом производу даје суперапсорбујући полимер, док се сматра да хартија има само функцију носача или паковања.

Производ се према томе сврстава у CN ознаку 3924 90 00 као остали производи за домаћинство и хигијенски или тоалетни производи, од пластичне масе.