Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/81 од 16. јануара 2018. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 16/1 од 20. јануара 2018. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
2018/81 of 16 January 2018
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 8 од 31. јануара 2018.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Articles 57(4) and 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 16 January 2018.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

Electrical apparatus for skin treatment and hair removal by means of laser technology, using two lasers of different wavelengths (755 and 1 064 nm). It has dimensions of approximately 104 x 38 x 64 cm and a weight of 82 kg.

The treatment for which it is presented includes hair removal, cosmetic rejuvenation, treatment of facial and leg veins, treatment of uneven pigmentation (for example, sun spots), and treatment of other vascular and benign pigmented lesions.

The apparatus is designed to be used both in beauty parlours without the intervention of medical practitioners and in authorised medical centres under the supervision of medical practitioners.

See image (*).

8543 70 90

Classification is determined by general rules 1, and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and by the wording of CN codes 8543, 8543 70 and 8543 70 90.

The fact that the apparatus mainly brings about aesthetic improvement, it may be operated outside of a medical environment (in a beauty parlour) and without the intervention of a practitioner indicates that the apparatus is not intended for medical use. The apparatus can also treat one or more different pathologies but this treatment can be also carried out outside of a medical environment and there are thus not sufficient indications capable of establishing that the apparatus is intended for medical use (see Case C-547/13, Oliver Medical, ECLI:EU:C:2015:139). Classification under heading 9018 as an apparatus used in medical science is therefore excluded.

Consequently, the apparatus is to be classified under CN code 8543 70 90 as an electrical apparatus, having an individual function, not specified or included elsewhere in Chapter 85.

(*) The image is purely for information.

Uredba_81-2018.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2018/81 од 16. јануара 2018. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 8 од 31. јануара 2018.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 16. јануара 2018. године.

––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Електрични апарат за третман коже и уклањање длачица помоћу ласерске технологије, коришћењем два ласера различитих таласних дужина (755 nm и 1064 nm). Има димензије приближно 104 × 38 × 64 cm и масу од 82 kg.

Третман за који се испоручује укључује уклањање длачица, козметичко подмлађивање, третман капилара лица и вена на ногама, третман неуједначене пигментације (нпр. флеке од сунца) и третман осталих васкуларних и бенигних пигментисаних лезија.

Апарат је конструисан да се користи како у салонима лепоте без интервенције медицинских радника, тако и у овлашћеним медицинским центрима под надзором медицинских радника.

Видети слику (*1).

8543 70 90

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и наименовањима CN 8543, 8543 70 и 8543 70 90.

Чињеница да апарат доноси углавном естетско побољшање,

те да може да ради и изван медицинског окружења (у салонима лепоте) и без интервенције стручњака, указује да овај апарат није намењен за медицинске сврхе. Апарат, такође, може да третира једно обољење или више различитих обољења али овај третман, такође, може да се обавља изван медицинског окружења, те тако не постоји довољно показатеља на основу који би се могло доказати да је апарат намењен за медицинске сврхе (видети предмет C-547/13, „Oliver Medical”, ECLI:EU:C:2015:139).

Стога, овај апарат се сврстава у CN ознаку 8543 70 90 као електрични апарати, са посебним функцијама, непоменути нити обухваћени на другом месту у Глави 85.

(*1) Слика је само информативног карактера