Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2017/2157 од 16. новембра 2017. године о изменама и допунама Уредбе (ЕУ) о спровођењу број 211/2012 о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 304/21 од 21. новембра 2017. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/2157 of 16 November 2017
amending Implementing Regulation (EU) No 211/2012 concerning the classification of certain goods
in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 8 од 31. јануара 2018.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature (‚CN‘) annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of certain goods.

(2) By Commission Implementing Regulation (EU) No 211/2012 (3), a product consisting of a mixture of ethyl alcohol (70 % by weight) and gasoline (automotive petrol) conforming to EN 228 (30 % by weight) has been classified under CN code 2207 20 00.

(3) By Implementing Regulation (EU) No 626/2014 (4), the Commission introduced an Additional note 12 to Chapter 22 of Part Two of the Combined Nomenclature. The reasons for classifying the product concerned by Implementing Regulation (EU) No 211/2012 under CN code 2207 20 00 should be aligned with the rules set out in that Additional note in order to avoid potential divergences in tariff classification of specific mixtures of ethyl alcohol with other substances and to ensure the uniform application of the Combined Nomenclature within the Union. The description of the product set out in the Annex to Implementing Regulation (EU) No 211/2012 should also make it clear that the product is used as raw material to produce fuels for motor vehicles.

(4) Implementing Regulation (EU) No 211/2012 should therefore be amended accordingly.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The Annex to Implementing Regulation (EU) No 211/2012 is replaced by the text set out in the Annex to this Regulation.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 16 November 2017.

–––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

(3) Commission Implementing Regulation (EU) No 211/2012 of 12 March 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature (OJ L 73, 13.3.2012, p. 1).

(4) Commission Implementing Regulation (EU) No 626/2014 of 10 June 2014 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 174, 13.6.2014, p. 26)

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

’ANNEX

Description of goods

Classification (CN Code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product of the following composition (% by weight):

– ethyl alcohol 70

– gasoline (automotive petrol) conforming 30 to EN 228

The product is used as raw material to produce fuels for motor vehicles.

It is transported in bulk.

2207 20 00

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Additional note 12 to Chapter 22 and by the wording of CN codes 2207 and 2207 20 00.

The product is a mixture of ethyl alcohol and gasoline (automotive petrol). The percentage level of gasoline (automotive petrol) in the product renders it unfit for human consumption but does not prevent the use of the product for industrial purposes (see also the Harmonised System Explanatory Notes to heading 2207, fourth paragraph).

The product is therefore to be classified under CN code 2207 20 00 as a denatured ethyl alcohol.‘

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2017/2157 од 16. новембра 2017. године
о изменама и допунама Уредбе (ЕУ) о спровђењу број 211/2011 о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 8 од 31. јануара 2018.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕУ) о спровођењу број 211/20123, производ који се састоји од мешавине етил алкохола (70% по маси) и бензина (гориво за аутомобиле) који одговара EN 228 (30% по маси) сврстан је у CN ознаку 2207 20 00.

(3) Уредбом (ЕУ) о спровођењу број 626/20144, Комисија је увела Додатну напомену 12. уз Главу 22 у Делу 2 Комбиноване номенклатуре. Разлози за сврставање производа на који се Уредба (ЕУ) о спровођењу број 211/2012 односи, у CN ознаку 2207 20 00 треба да буду усаглашени са правилима утврђеним том додатном напоменом како би се избегла могућа неслагања у тарифном сврставању специфичних мешавина етил алкохола са осталим супстанцама и обезбедила једнообразна примена Комбиноване номенклатуре у Унији. Опис производа дат у Анексу Уредбе (ЕУ) о спровођењу број 211/2012 треба такође да учини јасним да се производ користи као сировина за производњу горива за моторна возила.

(4) Уредбу (ЕУ) о спровођењу број 211/2012, треба стога, сходно томе, изменити и допунити.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Анекс Уредбе (ЕУ) о спровођењу број 211/2012 замењује се текстом датим у Анексу ове уредбе.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 16. новембра 2017. године.

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

–––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

3 Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 211/2012 од 12. марта 2012. године о сврставању одређене робе у Комбинованој номенклатури (OJ L 73, 13.3.2012, стр. 1), објављена у „Службеном гласнику РС”, број 34/12.

4 Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 626/2014 од 10. јуна 2014. године о изменама и допунама Анекса I Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи) (OJ L 174, 13.6.2014, стр. 26)

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ следећег састава (% по маси):

– eтил алкохол 70

– бензин (гориво
за аутомобиле)
одговара EN 228 30

Производ се користи као сировина за производњу горива за моторна возила.

Транспортује се у бурадима.

2207 20 00

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1.

и 6, Додатном напоменом 12. уз Главу 22 и наименовањима CN ознака 2207 и 2207 20 00.

Производ је мешавина етил алкохола и бензина (гориво за аутомобиле). Количина бензина (гориво за аутомобиле) у овом производу, изражена у процентима, чини га неподобним за људску исхрану али не спречава да се производ користи за индустријске сврхе (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 2207, став 4).

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 2207 20 00 као денатурисани етил алкохол.

(*1) Слика је само информативног карактера