Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2017/2246 од 30. новембра 2017. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 324/8 од 8. децембра 2017. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/2246 of 30 November 2017
concerning the classification of certain goods
in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 8 од 31. јануара 2018.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 30 November 2017.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

Unexposed aluminum plates (so-called ‚positive thermal plates with laser diode sensitivity‘), rectangular in shape, with one side exceeding 255 mm in length, coated on one side with an emulsion (essentially containing alkali-soluble resin, one or more IR (infrared) dyes (photo thermal converter) and a solubility suppressor (colourant)) that is sensitive to infrared laser diodes at a wavelength of 830 nm.

They are designed for use with CTP (Computer To Plate technology) equipment for medium to large print runs. To increase the life span of the finished product, the plates undergo a so-called ‚baking‘ process to harden the image once it has been developed.

3701 30 00

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 2 to Chapter 37 and by the wording of CN codes 3701 and 3701 30 00.

The product has the objective characteristics of an unexposed photographic plate covered with photosensitive material.

Note 2 to Chapter 37 defines the word ‚photographic‘ as related to the process by which visible images are formed, directly or indirectly, by the action of light or other forms of radiation on photosensitive surfaces.

The photographic plates of Chapter 37 are those with one or more layers of any emulsion sensitive to light or other forms of radiation having sufficient energy to cause the necessary reaction in photon (or photo) sensitive materials, i.e. radiation of a wavelength no longer than approximately 1 300 nm in the electromagnetic spectrum (including gamma-rays, ultra-violet and near-infrared radiation) as well as particle (or nuclear) radiation, whether for reproduction in monochrome or colour (see also the Harmonized System Explanatory Notes (HSEN) to Chapter 37). The wavelength of radiation sensitivity of the sensitised layer of these plates (830 nm) falls within the range of accepted wavelengths of heading 3701.

Classification under CN code 8442 50 00 as printing plates is consequently excluded as sensitised plates of heading 3701 are excluded from heading 8442 (see also the HSEN to heading 8442, item (B) and HS Classification Opinion 3701.30/1 of 2015).

The plates are therefore to be classified under CN code 3701 30 00 as other photographic plates, with any side exceeding 255 mm.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2017/2246 од 30. новембра 2017. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 8 од 31. јануара 2018.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 30. новембра 2017. године

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Неосветљене алуминијумске плоче (тзв. „позитивне термалне плоче осетљиве на зрачење ласерске диоде”), правоугаоног облика, чија једна страна прелази 255 mm дужине, превучене са једне стране емулзијом (у основи се састоји од смоле растворљиве у базама, једне IC (инфрацрвена) боје или више боја (фото термални конвертер) и средства које није растворљиво (средство за бојење) које је осетљиво на зрачење инфрацрвене ласерске диоде таласне дужине 830 nm.

Израђене су да се користе са опремом за CTP технологију (технологија „од компјутера до плоче” („Computer to Plate technology”)) за штампање средњих до великих издања. Како би се продужио век употребе готовог производа, плоче се подвргавају поступку тзв. „печења” да би, након што се развију, слике отврднуле.

3701 30 00

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 2. уз Главу 37 и наименовањима CN ознака 3701 и 3701 30  00.

Производ има објективне карактеристике неосветљене фотографске плоче прекривене фотоосетљивим материјалом.

Напомена 2. Уз Главу 37 дефинише појам „фотографски” у вези са поступком којим се стварају видљиве слике, директним или индиректним деловањем светла или других облика зрачења на фотоосетљиву површину.

Фотографске плоче из Главе 37 су оне са два слоја или више слојева било које емулзије осетљиве на светло или друге облике зрачења са довољном енергијом да изазову потребну реакцију на материјалу осетљивом на фотоне (светло), тј. зрачења таласне дужине не веће од приближно 1300 nm у електромагнетном спектру (укључујући гама зраке, ултраљубичасте зраке и зрачење блиско инфрацрвеном зрачењу) као и честично (или нуклеарно) зрачење, било за монохроматску репродукцију или репродукцију у боји (видети такође Коментар

ХС уз Главу 37). Таласна дужина на коју је фотоосетљиви слој ових плоча осетљив (830 nm) спада у опсег прихваћених таласних дужина у тарифном броју 3701.

Стога се искључује сврставање у CN ознаку 8442 50 00 као штампаних плоча, јер су осетљиве плоче из тарифног броја 3701 искључене из тарифног броја 8442 (видети такође Коментар ХС уз тарифни број 8442, тачка (B) и Класификационо мишљење ХС 3701.30/1 из 2015. године).

Плоче се стога сврставају у CN ознаку 3701 30 00 као остале фотографске плоче, чија једна страна прелази 255 mm.