Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2017/2247 од 30. новембра 2017. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 324/11 од 8. децембра 2017. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/2247 of 30 November 2017
concerning the classification of certain goods
in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 8 од 31. јануара 2018.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 30 November 2017.

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article (so-called ‚heating mat‘) with dimensions of approximately 190 x 80 x 4 cm and a weight of approximately 11,5 kg. It is padded and contains a heating element (grid coated with a thin layer of a fabric). The lower part of the mat (below the heating element) is made up of a 1 cm thick layer of foam. The upper outer side of the mat is fitted with a layer of flat and smooth artificial stones containing tourmaline. The article‘s surface is rigid and bumpy.

The article is equipped with a controller connected by a cable and a power connection. The controller has a display showing the set temperature, various indicators, a button for setting the desired temperature and an on/off button.

It is designed for heat treatment of various parts of the human body. It can be laid on or sat on. Temperature can be selected in a range of 30-70 °C. The artificial stones emit (after heating them) far infrared rays.

See images (*).

8516 79 70

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8516, 8516 79 and 8516 79 70.

Classification under heading 9019 as a massage apparatus is excluded as the article does not operate by friction, vibration or any mechanical movement; it is not designed to massage the body. The stones are flat and smooth with specific properties accumulating the heat and emitting it without any friction (see also the Harmonised System Explanatory Notes to heading 9019, (II)).

Classification under heading 9404 as articles of bedding and similar furnishing — mattress or a bed pad, is also excluded as the article is not intended to equip the bed. It is rigid and has a bumpy surface. Therefore, note 1 (a) to Chapter 85 does not apply.

The article functions as an apparatus for thermo- therapy suitable for domestic use.

It is therefore classified under CN code 8516 79 70 as other electrothermic appliances.

(*) The images are purely for information.

Uredba_2247-2017.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2017/2247 од 30. новембра 2017. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 8 од 31. јануара 2018.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2, с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 30. новембра 2017. године.

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ (тзв. „грејна подлога”) димензија приближно 190 × 80 × 4 cm и масе приближно 11,5 kg. Има испуну и садржи грејне елементе (мрежа превучена танким слојем текстилног материјала). Доњи део подлоге (испод грејног елемента) израђен је од слоја пене дебљине 1 cm. Горња спољашња страна подлoге има слој равног и глатког вештачког камења које садржи турмалин. Површина производа је чврста и има избочине.

Производ је опремљен управљачем са којим је повезан преко кабла и струјним конектором.

Управљач поседује дисплеј који приказује задату температуру, различите индикаторе, тастер за задавање жељене температуре и тастер за укључивање/ искључивање.

Конструисан је за топлотно деловање на различите делове људског тела.

На њему се може лежати или седети. Може се изабрати температура у опсегу од 30–70 °C. Вештачко камење зрачи (након што се загреје) дугачке инфрацрвене зраке.

Видети слику (*1).

8516 79 70

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и наименовањима CN ознака 8516, 8516 79 и 8516 79 70.

Искључује се сврставање у тарифни број 9019 као масажних апарата, јер производ не ради помоћу трења, вибрације или било којег механичког кретања; није конструисан за масажу тела. Камење је равно и глатко и има одређене карактеристике акумулирања топлоте и њеног зрачења без било каквог трења (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 9019, Део (II)).

Такође се искључује сврставање у тарифни број 9404 као предмета постељине и сличне робе — душека или креветског јастука, јер производ није намењен за опремање кревета. Он је чврст и има површину са избочинама. Према томе, не примењује се Напомена 1 (а) уз Главу 85.

Производ функционише као апарат за топлотну терапију погодан за употребу у домаћинству.

Стога се сврстава у CN ознаку 8516 79 70 као остали електро-термички уређаји.

(*1) Слика је само информативног карактера