Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09 и 95/18 – др. закон) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1208 од 27. августа 2018. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 220/4 од 30. августа 2018. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1208 of 27 August 2018 concerning the classification of certain goods  in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 1 од 11. јануара 2019.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 27 August 2018.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A sensor based electrical analogue apparatus (so-called ‘oxygen analyser’) measuring approximately 240 x 220 x 200 mm and weighing approximately 4,3 kg.

The apparatus uses coulometric technology in order to detect and measure trace oxygen and paramagnetic technology in order to accurately measure the percentage of oxygen in pure gas streams and multi-gas backgrounds. It includes an LCD monitor to display the results of the measurement. It also includes an audio and visual alarm and analogue and digital outputs and two-way serial communication.

The apparatus is used in industrial gas process and quality control.

9027 10 10

Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 9027, 9027 10 and 9027 10 10.

The apparatus has characteristics and functions of an apparatus for physical or chemical analysis (gas or smoke analysis apparatus) of heading 9027. See also the Harmonized System Explanatory Notes (HSEN) to heading 9027, first paragraph, point (8), which covers electrical gas or smoke analysis apparatus for determining and measuring the content of gases, used to analyse combustible or burnt gases in coke ovens, gas producers, blast furnaces, etc.

Classification under heading 9026 as instruments or apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases is excluded as instruments and apparatus for physical or chemical analysis are more specifically covered by heading 9027 (see also the HSEN to heading 9026, first paragraph, exclusion (d)).

The apparatus is a composite product within the meaning of GIR 3(b) and it is to be classified according to the component that gives the product its essential character. Detecting and measuring the oxygen within a gas is considered to be the function that gives the essential character to the apparatus.

The apparatus is therefore to be classified under CN code 9027 10 10, as electronic gas or smoke analysis apparatus.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2018/1208 од 27. августа 2018. године о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 1 од 11. јануара 2019.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 27. августа 2018. године.

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Електрични аналогни апарат на бази сензора (тзв. „анализатор кисеоникаˮ) димензија приближно 240 mm × 220 mm × 200 mm и масе приближно 4,3 kg.

Апарат користи колориметријску технологију у циљу откривања и мерења трагова кисеоника и парамагнетичну технологију у циљу тачног мерења процента кисеоника у чистој струји гаса и носећој струји мешавине гасова. Укључује и LCD монитор за приказивање резултата мерења. Такође укључује звучни и видео аларм и аналогне и дигиталне излазе и двосмерну серијску комуникацију.

Апарат се користи у индустријској обради гаса и контроли квалитета.

9027 10 10

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3 (б) и 6. и наименовањима CN ознака 9027, 9027 10 и 9027 10 10.

Апарат има карактеристике и функције апарата за физичке или хемијске анализе (апарати за анализу гаса или дима) из тарифног броја 9027. Видети такође Коментар Хармонизованог система (ХС Коментар) уз тарифни број 9027, став 1. тачка 8, који обухвата електричне апарате за анализу гаса или дима за одређивање или мерење садржаја гасова, који се користе за анализу запаљивих или сагорелих гасова у коксарама, високим пећима, итд.

Искључује се сврставање у тарифни број 9026 као инструмената или апарата за мерење или контролу протока, нивоа, притиска или осталих променљивих величина течности или гасова, с обзиром на то да су инструменти и апарати за физичке или хемијске анализе конкретније обухваћени тарифним бројем 9027 (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 9026, први став, искључење под (d).

Апарат је комбинована машина у смислу ОПП 3 (б) и сврстава се према компоненти која производу даје његов битан карактер. Откривање и мерење кисеоника у гасу сматра се функцијом која овом апарату даје битан карактер.

Према томе, апарат се сврстава у CN ознаку 9027 10 10, као електрични апарат за анализу гаса или дима.