Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09 и 95/18 – др. закон) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1243 од 13. септембра 2018. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 232/1 од 17. септембра 2018. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1243 of 13 September 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 1 од 11. јануара 2019.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 13 September 2018.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A dark brown, aqueous extract, having the following composition (% by weight):

betaine 40,

water 40,

sucrose 2,2,

ash 3,

other organic substances (like amino acids and organic acids).

The product is produced from sugar beet molasses by filtration, chromatographic purification and subsequently concentration of betaine. Thereby the sugar content is reduced from approx. 60% to 2% and the betaine content is increased from 5% to 40%.

The product is used solely as an animal feed premix facilitating digestion and maintaining intestinal stability.

The product is packed in 1 000 kg containers or imported in bulk.

2309 90 96

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 2309, 2309 90 and 2309 90 96.

The product cannot be classified under heading 1703 as molasses because it does not contain an appreciable amount of sugar (see also the Harmonized System Explanatory Notes (HSEN) to heading 1703, first paragraph, penultimate sentence).

The product cannot be classified under heading 2303 as other waste of sugar manufacture due to its deliberate production from molasses in conjunction with its intended use as a feed premix (see also the HSEN to heading 2303, letter (D)).

A feed premix which improves digestion in animals is a preparation of a kind used in animal feeding of heading 2309 (see also the HSEN to heading 2309, part (II) (C), point (1)).

The product is therefore to be classified under CN code 2309 90 96 as a preparation of a kind used in animal feeding.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2018/1243 од 13. септембра 2018. године о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 1 од 11. јануара 2019.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 13. септембра 2018. године.

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Тамно смеђи, водени екстракт, следећег састава (% по маси):

бетаин 40,

вода 40,

сахароза 2,2,

пепео 3,

остале органске материје (као амино киселине и органске киселине).

Производ се добија од меласе од шећерне репе путем филтрације, хроматографског пречишћавања и након тога концентрацијом бетаина.

Производ се користи искључиво као премикс хране за животиње који поспешују варење и одржава интестиналну стабилност.

Производ се пакује у контејнере од 1000 kg или се увози у расутом стању.

2309 90 96

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и наименовањима CN ознака 2309, 2309 90 и 2309 90 96.

Производ се не сврстава у тарифни број 1703 као меласа због тога што не садржи очекиване количине шећера (видети такође Коментар Хармонизованог система (ХС Коментар) уз тарифни број 1703, први став, претпоследња реченица).

Производ се не сврстава у тарифни број 2303 као остали отпаци од производње шећера из разлога што се наменски производи од меласе и у спрези са његовом намераваном употребом као премиксом (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 2303, слово (D)).

Премикс хране који побољшава варење код животиња је препарат врсте која се користи као храна за животиња из тарифног броја 2309 (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 2309, Део (II) став (C) тачка (1)).

Према томе, производ се сврстава у CN ознаку 2309 90 96 као препарати врсте која се употребљава за исхрану животиња.