Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09 и 95/18 – др. закон) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1489 од 3. октобра 2018. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 252/35 од 8. октобра 2018. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1489 of 3 October 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 1 од 11. јануара 2019.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 3 October 2018.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article of plastics in the form of a set put up for retail sale consisting of:

– three garden hose couplings,

– a spray nozzle with a mechanism for the adjustment of the water jet type as well as for closing or opening the flow,

– connectors equipped with rubber seals (so called 'O-rings').

The article is presented to be used in gardens to sprinkle and water the plants.

See images (*).

8481 80 99

Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and by the wording of CN codes 8481, 8481 80 and 8481 80 99.

The spray nozzle, which changes the water jet type and regulates the liquid flow, gives the set its essential character.

The article is neither an irrigation system (see also the Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to heading 8424, (E)), nor a mechanical garden sprinkler head. It has the objective characteristics of a hose pipe nozzle fitted with taps, cocks, valves or other appliances for regulating the liquid flow and the jet type, which is excluded from heading 8424 (see also the HSEN to heading 8424 (D)). Hose pipe nozzles and the like, fitted with cocks or with valves for forming a jet or a spray are classified in heading 8481 (see also the HSEN to heading 8481, point (11). Consequently, classification under heading 8424 is excluded.

The article is therefore to be classified in CN code 8481 80 99 as other valves.

(*) The images are purely for information.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2018/1489 од 3. октобра 2018. године о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 1 од 11. јануара 2019.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 3. октобра 2018. године.

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ од пластичне масе у облику сета припремљеног за продају на мало, састоји се од:

– три прикључка за баштенско црево,

– млазнице за распршивање са механизмом за подешавање врсте воденог млаза као и за затварање или отварање струјања,

– конектора опремљених гуменим заптивкама (тзв. „О-рингˮ).

Производ се испоручује како би се користио у баштама за прскање и заливање биљака.

Видети слике (*1).

8481 80 99

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3 (б) и 6. и наименовањима CN ознака 8481, 8481 80 и 8481 80 99.

Млазница за распршивање, која мења врсту воденог млаза и регулише проток течности, даје овом сету његов битан карактер.

Производ, нити је систем за наводњавање (видети такође Коментар Хармонизованог система (ХС Коментар) уз тарифни број 8424, Део (Е)), ни механичка баштенска глава за прскање. Има објективне карактеристике млазнице флексибилног црева опремљене славином, вентилом или сличним уређајима за регулисање протока течности и врсте млаза, која се искључује из тарифног броја 8424 (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 8424, Део (D)). Млазница флексибилног црева и сличи уређаји опремљени славинама или вентилима за стварање млаза или распршивања сврставају се у тарифни број 8481 (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 8481, тачка (11)). Стога, искључује се сврставање у тарифни број 8424.

Према томе, производ се сврстава у CN ознаку 8481 80 99 као остали вентили.

(*1). Слике су само информативног карактера