Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09 и 95/18 – др. закон) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1864 од 28. новембра 2018. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 304/3 од 29. новембра 2018. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1864 of 28 November 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 1 од 11. јануара 2019.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 28 November 2018.

For the Commission

The President

Jean-Claude JUNCKER

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN Code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product composed of the following ingredients (% by weight):

– fish oil 99,7307,

– tocopherols 0,1885,

– sunflower oil 0,0808.

The fish oil is a mixture of oils made from the following families of fish: Engraulidae, Osmeridae, Car- angidae, Clupeidae, Salmonidae and Scombridae. The fish oil is not a fish-liver oil.

The tocopherols are intentionally added to the fish oil to prevent lipid oxidation. The sunflower oil acts as a carrier and as a bulking agent for the tocopherols before mixing them with the fish oil. In addition, the sunflower oil ensures that the toco- pherols are properly dissolved in the fish oil during mixing.

The product is presented in bulk for use in the production of soft gelatine capsules.

1517 90 99

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 1517, 1517 90 and 1517 90 99.

The product cannot be classified under heading 1504 as a fish oil due to its mixture with sunflower oil as the text of the heading does not allow for mixtures of animal and vegetable oils.

Edible mixtures of animal and vegetable oils are to be classified under heading 1517 (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 1517, first paragraph, point (3)).

The product is therefore to be classified under CN code 1517 90 99 as an edible mixture of animal and vegetable oils.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2018/1864 од 28. новембра 2018. године о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 1 од 11. јануара 2019.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 28. новембра 2018. године.

За Комисију,

Председник,

Jean-Claude JUNCKER

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембар 1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ је добијен од следећих састојака (% по маси):

– рибље уље 99,7307,

– токоферол 0,1885,

– сунцокретово уље 0,0808.

Рибље уље је мешавина уља добијених од следећих фамилија риба Engraulidae, Osmeridae, Carangidae, Clupeidae, Salmonidae и Scombridae. Ово рибље уље није уље из рибље јетре.

Токоферол је наменски додат рибљем уљу да спречи оксидацију липида. Сунцокретово уље служи као носач и као средство за разређивање токоферола пре него што се помешају са рибљим уљем. Поред тога, сунцокретово уље обезбеђује да се токоферол равномерно раствори у рибљем уљу у току мешања.

Производ се испоручује у расутом стању за употребу у производњи меканих желатинских капсула.

1517 90 99

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и наименовањима CN ознака 1517, 1517 90 и 1517 90 99.

Производ се не сврстава у тарифни број 1504 као рибље уље због тога што је помешан са сунцокретовим уљем, те како наименовање тарифног броја не дозвољава мешавине животињских и биљних уља.

Јестиве мешавине животињских и биљних уља сврставају се у тарифни број 1517 (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 1517, став 1. тачка (3)).

Према томе, производ се сврстава у CN ознаку 1517 90 99 као јестива мешавина животињских и биљних уља.