Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09 и 95/18 – др. закон) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/822 од 17. маја 2019. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 134/13 од 22. маја 2019. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/822 of 17 May 2019
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 38 од 31. маја 2019.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 17 May 2019.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and CustomsUnion

––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article (so-called 'screw pile') of circular cross section, approximately 55 cm long with an external diameter of 6 cm, made of hot dip galvanised sheets of steel.

One end of the pile is conical and threaded, the other end has a U-shaped element with holes to take screws.

The article is designed to be twisted into the ground or other underlying material, and then to permanently secure wooden posts of structures (once they are put into position they remain in that position) by fitting them into the U-shaped element and holding them in place by screws.

Screw piles are used in timber construction, solar power systems, garden and event structures, fencing systems, boards and banners, etc.

See image (*)

7308 90 59

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 3 to Section XV and by the wording of CN codes 7308, 7308 90 and 7308 90 59.

The article has the objective characteristics of 'parts of structures' of heading 7308. It is specially designed for assembling the structural elements; once the structure is put in position it remains in that position. It has holes into which screws are inserted, at the time of assembly, to fix the structural elements (see also the Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to heading 7308, paragraph 1).

Classification under heading 7326 as other articles of iron or steel is excluded as articles for use in construction fall under heading 7308 (see also the HSEN to heading 7326, point (1)).

Consequently, the article is to be classified under CN code 7308 90 59 as parts of structures of steel.

(]) The image is purely for information.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2019/822
од 17. маја 2019. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 38 од 31. маја 2019.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 17. маја 2019. године.

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

––––––––––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембар 1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ (тзв. „вијчани пилотˮ) округлог попречног пресека, приближно 55 cm дугачак са спољашњим пречником од 6 cm, израђен од листа од челика галванизованог топлим уроњавањем.

Један крај пилота је конусан и са навојима, а други крај има елемент у облику слова „Uˮ са отворима за вијке.

Производ је конструисан да се увије у земљу или други материјал подлоге и тако трајно обезбеди дрвене стубове конструкције (једном када се поставе на место, у том месту и остају) који се постављањем у елемент у облику слова „Uˮ држе на месту помоћу вијака.

Вијчани пилоти користе се у дрвеним конструкцијама, системима соларне енергије, баштама, конструкцијама за приредбе, системима за ограђивање, панелима и огласима, итд.

Видети слику (*1)//

7308 90 59

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 3. уз Одељак XV и наименовањима CN ознака 7308, 7308 90 и 7308 90 59.

Производ има објективне карактеристике „делова конструкцијаˮ из тарифног броја 7308. Он је специјално конструисан за спајање конструкцијских елемената; једном када се конструкција постави на место, у том месту и остаје. Има отворе у које се умећу вијци, у тренутку спајања, како би причврстили конструкцијске елементе (видети такође Коментар Хармонизованог система (Коментар ХС) уз тарифни број 7308, став 1.).

Искључује се сврставање у тарифни број 7326 као осталих производа од гвожђа или челика, с обзиром на то да се производи користе у конструкцијама које спадају у тарифни број 7308 (видети такође Коментар ХС уз тарифни број 7326, тачка (1)).

Према томе, производ се сврстава у CN ознаку 7308 90 59 као делови конструкција од челика.

(*1) Слика је само информативног карактера.