Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09 и 95/18 – др. закон) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/830 од 15. маја 2019. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 137/26 од 23. маја 2019. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/830 of 15 May 2019
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 38 од 31. маја 2019.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The Customs Code Committee has not delivered an opinion within the time limit laid down by its Chair,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 15 May 2019.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article, of a rectangular shape with rounded edges, made of moulded plastics (polycarbonate), in the form of a shell which covers the back and the sides of a mobile phone, measuring approximately 7 x 14 x 0,8 cm.

The outer surface of the back is covered with a leather layer and the inner surface, which makes contact with the back of the mobile phone, is lined with man-made fibres (microfibres).

It is designed to hold and protect the back and sides of a mobile phone. The front of the mobile phone is not to be covered.

See image (*).

3926 90 97

Classification is determined by general rules (GIR) 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 3926, 3926 90 and 3926 90 97.

According to its objective characteristics, the article is designed to hold and protect the back and sides of a mobile phone. The protection is given by the material of the shell (polycarbonate plastic).

The leather layer on the outer surface of the back of the article enhances its appearance providing only an additional effect to the main purpose of protection. Consequently, the polycarbonate plastic forming the protective shell constitutes the material that gives the article its essential character within the meaning of GIR 3(b).

Classification of the article under heading 4205 as other articles of leather is therefore excluded.

Classification of the article under heading 6307 as other made-up articles is also excluded as the man-made fibres constitute merely the lining.

Consequently, the article is to be classified under CN code 3926 90 97 as other articles of plastics.

(*) The image is purely for information.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2019/830
од 15. маја 2019. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 38 од 31. маја 2019.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Одбор за Царински закон није доставио мишљење у крајњем року који је одредио његов председавајући,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 15. маја 2019. године.

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013, стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембар 1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ, у облику правоугаоника, заобљених ивица, израђен од ливене пластичне масе (поликарбонат), у облику шкољке која покрива задњи део и стране мобилног телефона, димензија приближно 7 cm × 14 cm × 0,8 cm.

Спољашња површина задњег дела је прекривена слојем коже, а унутрашња површина, која остварује додир са задњим делом мобилног телефона, постављена је вештачким влакнима (микрофибер).

Обликован је да држи и штити задњу страну и бочне стране мобилног телефона. Предња страна мобилног телефона није прекривена.

Видети слику  (*1)

3926 90 97

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3(б) и 6. и наименовањима CN ознака 3926, 3926 90 и 3926 90 97.

У складу са својим објективним карактеристикама, овај производ је обликован да држи и штити задњу страну и бочне стране мобилног телефона. Заштиту обезбеђује материјал шкољке (поликарбонатна пластика).

Слој од коже на спољашњој површини задње стране овог производа доприноси његовом изгледу дајући само додатни ефекат главној заштитној намени. Сходно томе, поликарбонатна пластика која образује заштитну шкољку чини материјал који даје производу његов битан карактер у смислу ОПП 3(б).

Искључује се, према томе, сврставање овог производа у тарифни број 4205 као осталих производа од коже.

Искључује се сврставање производа у тарифни број 6307 као осталих готових производа јер вештачка влакна чине само поставу.

Сходно томе, производ се сврстава у CN ознаку 3926 90 97 као остали производи од пластичне масе.

(*1) Слика је само информативног карактера.