Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09 и 95/18 – др. закон) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/613 од 9. априла 2019. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 105/8 од 16. априла 2019. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/613 of 9 April 2019
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 38 од 31. маја 2019.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 9 April 2019.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A threaded article made of stainless steel with an internal thread. It is in the form of a nut with a flange on one end.

The article is designed to be used in the pipeline assembly of the hydraulic braking system of a motor vehicle.

The article, when tightened, causes the components of the connecting joint to settle into the correct position, thus securing the hydraulic seal.

See images (*).

7318 16 39

Classification is determined by general rules (GIR) 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 7318, 7318 16 and 7318 16 39.

The article has the objective characteristics of 'threaded articles' classified under heading 7318.

Classification under heading 7307 as tube or pipe fittings is excluded as the article only presses on the components that form the connection in the joint and is not in contact with the liquid transmitted via the pipeline. The inner thread of the article is not designed to form or maintain a hydraulic seal.

The article cannot be classified as an unfinished fitting/coupling by virtue of GIR 2(a) for the interpretation of the Combined Nomenclature because it does not have the essential character of the finished fitting/coupling.

Bolts, nuts, screws, etc. suitable for use in the assembly of tube or pipe fittings are excluded from heading 7307 (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 7307, exclusions, point (b)).

Consequently, the article is to be classified under CN code 7318 16 39 as other nuts of stainless steel.

(*) The images are purely for information.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2019/613
од 9. априла 2019. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 38 од 31. маја 2019.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 9. априла 2019. године.

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембар 1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ са навојима израђен од нерђајућег челика са унутрашњим навојима. У облику је матице са прирубницом на једном крају.

Производ је конструисан да се користи за спајање цеви хидрауличног кочионог система моторног возила.

Производ, када је затегнут, изазива да се компоненте везних спојева поставе у исправан положај, обезбеђујући тако хидраулично заптивање.

Видети слике (*1).

7318 16 39

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре (ОПП) 1. и 6. и наименовањима CN ознака 7318, 7318 16 и 7318 16 39.

Искључује се сврставање у тарифни број 7307 као прибора за цеви, јер производ само врши притисак на компоненте које образују везне спојеве и није у додиру са течношћу која се преноси кроз цевовод. Унутрашњи навоји производа нису конструисани да образују или одржавају хидраулично заптивање.

Производ се не сврстава као некомплетни прибор/ спојница на основу ОПП за примењивање Комбиноване номенклатуре 2(а) због тога што нема битан карактер прибора/спојнице.

Вијци са матицом, навртке, вијци, итд. погодни да се користе за спајање цеви или прибора за цеви, искључују се из тарифног броја 7307 (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 7307, искључење под тачком (b)).

Према томе, производ се сврстава у CN ознаку 7318 16 39 као остале матице од нерђајућег челика.

(*1) Слике су само информативног карактера