Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09 и 95/18 – др. закон) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/643 од 15. априла 2019. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 110/1 од 25. априла 2019. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/643 of 15 April 2019
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 38 од 31. маја 2019.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 15 April 2019.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article consisting of a rectangular plate made of steel with a length of 48,26 cm (19 inches) and rectangular shaped brackets of plastics.

The brackets are attached perpendicularly to the plate, and have an opening in their short sides opposite to the plate.

The article has perforations at both ends of the plate to enable it to be fixed by screwing to steel cabinets of a length matching that of the article (19 inch cabinets), which can be used in telecommunication, data processing systems, etc.

The article is designed to be used to organise cables in the cabinets.

See image (*)

8302 42 00

Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, notes 2(c) and 3 to Section XV, note 1(d) to Chapter 94 and by the wording of CN codes 8302 and 8302 42 00.

The steel plate gives the article its essential character because it is the plate which is fixed to the cabinets and supports and holds the brackets in place.

Heading 8302 covers general purpose classes of base metal accessory fittings and mountings, such as are used largely on furniture, doors, windows, coachwork etc. even if they are designed for particular uses (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 8302, first paragraph).

Steel cabinets are classified as furniture within the meaning of note 2 to Chapter 94 (see also the HS classification opinions 940320/3 and 940320/4).

The article has the objective characteristics of a fitting of base metal suitable for furniture classified under heading 8302.

In accordance with note 2(c) to Section XV, articles of heading 8302 are parts of general use.

Classification as parts of furniture under heading 9403 is therefore excluded by virtue of note 1(d) to Chapter 94.

Consequently, the article is to be classified under CN code 8302 42 00 as other base-metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture.

(*) The image is purely for information.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2019/643
од 15. априла 2019. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 38 од 31. маја 2019.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 15. априла 2019. године.

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембар 1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ који се састоји од правоугаоне плоче израђене од челика, дужине 48,26 cm (19 инча) и конзола правоугаоног облика од пластичне масе.

Конзоле су причвршћене перпендикуларно у односу на плочу, и имају отворе на својим краћим странама супротно од плоче.

Производ има перфорације на оба краја плоче како би се омогућило његово причвршћивање помоћу вијака за челични кабинет дужине која одговара дужини производа (кабинет 19 инча), који може да се користи, у телекомуникационим системима, системима за обраду података, итд.

Производ је конструисан да се користи за груписање каблова у кабинетима.

Видети слику  (*1)

8302 42 00

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3(б) и 6, Напоменама 2(в) и 3. уз Одељак XV, Напоменом 1(г) уз Главу 94 и наименовањима CN ознака 8302 и 8302 42 00.

Плоча од челика даје производу битан карактер због тога што је то плоча која се причвршћује за кабинете и подржава и држи конзоле на месту.

Тарифни број 8302 обухвата групе прибора за причвршћивање и уградњу опште намене од простих метала, као што су они који имају широку примену за намештај, врата, прозоре, каросерију итд. чак и када су конструисани за посебну намену (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 9302, став 1.).

Челични кабинети сврставају се као намештај у смислу Напомене 2. уз Главу 94 (Видети такође Класификациона мишљења Хармонизованог система 940320/3 и 940320/4).

Производ има објективне карактеристике прибора од простог метала погодног за намештај који се сврстава у тарифни број 8302.

У складу а Напоменом 2(в) уз Одељак XV, производи из тарифног броја 8302 су делови опште употребе.

На основу Напомене 1(г) уз Главу 94, искључује се сврставање у тарифни број 9403 као делова намештаја.

Према томе, производ се сврстава у CN ознаку 8302 42 00 као остали оков, прибор и слични производи од простих метала за намештај.

(*1) Слика је само информативног карактера