Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09 и 95/18 – др. закон) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/644 од 15. априла 2019. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 110/4 од 25. априла 2019. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/644 of 15 April 2019
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 38 од 31. маја 2019.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 15 April 2019.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

–––––––––––––––
(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An apparatus for the precise transfer of liquid droplets (so-called ‘liquid handler’) measuring approximately 540 x 680 x 930 mm and weighing approximately 128 kg.

The apparatus consists of two devices for receiving microplates (source plate and destination plate), two deionisation rods and an ultrasound head incorporated in a compact housing with a control LED, a small display and an emergency button.

The apparatus utilises the Acoustic Droplet Ejection (ADE) method which uses sound energy (targeted ultrasonic pulses) to move ultralow volume of droplets of liquid from a source plate to an inverted destination plate with extremely high precision and accuracy.

The system transfers droplets of 2,5 nano-litres per ejection enabling the transfer of larger volumes of liquid. Multiple droplets are ejected from the source at up to 500 times per second.

The apparatus is used in the preparation of samples in laboratory sites to transfer specific volumes of reagents from one microplate to another.

8479 89 97

rules (GIR) 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8479, 8479 89 and 8479 89 97.

The apparatus is a composite product within the meaning of GIR 3(b) and it is to be classified according to the component that gives the product its essential character. Despite the fact that measuring and analysing are necessary in order to ensure a precise dosing of the volume of liquid, it is the exact dosing, using ultrasound, of the ejected droplets that is considered to be the function that gives the apparatus its essential character.

Classification is determined by generalClassification under heading 9026 as instruments or apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases is excluded as measuring and analysing are ancillary functions of the apparatus.

The apparatus is therefore to be classified under CN code 8479 89 97 as other machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2019/644
од 15. априла 2019. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 38 од 31. маја 2019.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 15. априла 2019. године.

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембар 1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Апарат за прецизни пренос капљица течности (тзв. „хендлер течностиˮ) димензија приближно 540 mm × 680 mm × 930 mm и масе приближно 128 kg.

Апарат се састоји од два уређаја за пријем микроплоча (полазна плоча и долазна плоча), две дејонизујуће шипке и ултразвучне главе уграђене у јединствено кућиште са контролном ЛЕД диодом и малим дисплејем и тастером за узбуњивање.

Уређај користи метод акустичног избацивања капљица (Acoustic Droplet Ejection (ADE)) који користи звучну енергију (циљана ултразвучна пулсација) за померање ултрамале запремине капљица течности са полазне плоче на инвертовану долазну плочу са екстремно високом прецизношћу и тачношћу.

Систем преноси капљице од 2,5 нанолитра по једном избацивању обезбеђује пренос великих запремина течности. Многобројне капљице избацује се са полазне плоче до 500 пута у секунди.

Апарат се користи у припремању узорака на лицу места у лабораторији за пренос одређених запремина реагенаса са једне микроплоче на другу.

8479 89 97

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре (ОПП) 1, 3(б) и 6. и наименовањима CN ознака 8479, 8479 89 и 8479 89 97.

Апарат је сложени производ у смислу ОПП 3(б) и сврстава се у складу са компонентом која производу даје његов битан карактер. Упркос чињеници да су мерење и анализа неопходни у циљу да се обезбеди прецизно дозирање запремине течности, заправо је тачно дозирање, користећи ултразвук, избачених капљица оно што се сматра функцијом која овом апарату даје његов битан карактер.

Искључује се сврставање у тарифни број 9026 као инструмената или апарата за мерење или контролу протока, нивоа, притиска или осталих променљивих величина течности или гасова, с обзиром на то да су мерење и анализа споредне функције овог апарата.

Апарат се, према томе, сврстава у CN ознаку 8479 89 97 остале машине или механички уређаји са посебним функцијама, непоменути нити обухваћени на другом месту.