Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09 и 95/18 – др. закон) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/646 од 15. априла 2019. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 110/10 од 25. априла 2019. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/646 of 15 April 2019
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 38 од 31. маја 2019.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 15 April 2019.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

Track link assembly (so-called 'track-chain') made of cast steel, consisting of track links which are connected by pins/joints. The links have drilled holes for attaching plates of rectangular shape (so-called 'shoes/pads'), not included upon presentation.

The design of the article, mainly the presence of the drilled holes to which the 'shoes/pads' are to be attached makes the article identifiable as a caterpillar belt (which both delivers the propulsion and supports the machinery to move on it) suitable for use solely or principally with earth-moving machinery of heading 8429.

(See image) (*)

8431 49 20

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 1(f) to Section XV, note 2(b) to Section XVI and by the wording of CN codes 8431, 8431 49 and 8431 49 20.

Based on its objective characteristics, the article is identifiable as a part being solely or principally suitable for use with machinery of heading 8429 (see also the Harmonised System classification opinion 8431.49/1). The objective characteristics of the article (size and shape) are those of a caterpillar belt designed for use with machinery of heading 8429. Classification under heading 7315 as chains of iron or steel is consequently excluded.

The article is therefore to be classified under CN code 8431 49 20 as other parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430; of cast iron or cast steel.

(*) The image is purely for information.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2019/646
од 15. априла 2019. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 38 од 31. маја 2019.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 15. априла 2019. године.

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембар 1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Склоп карика гусенице (тзв. „гусенични ланацˮ) израђен од ливеног челика, састоји се од карика гусенице које су повезане осовинама/спојевима. Карике имају избушене отворе за причвршћивање плочица правоугаоног облика (тзв. „стопе/јастучићиˮ), које нису укључене у испоруку.

Конструкција производа, углавном постојање пробушених отвора за које се причвршћују „стопе/јастучићиˮ чине производ препознатљивим као гусенична трака (који оба обезбеђују пропулзију и подржавају да се машина креће) погодним за коришћење искључиво или углавном са машинама за манипулацију земљом из тарифног броја 8429.

Видети слику  (*1)

8431 49 20

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 1(ђ) уз Одељак XV, Напоменом 2(б) уз Одељак XVI и наименовањима CN ознака 8431 , 8431 49 и 8431 49 20.

На основу својих објективних карактеристика, производ се препознаје као део који је искључиво или углавном подобан за употребу са машинама из тарифног броја 8429 (видети такође Класификациона мишљења Хармонизованог система 8431.49/1). Објективне карактеристике овог производа (величина и облик) су оне за гусеничне траке конструисане коришћење са машинама из тарифног броја 8429. Сходно томе, искључуј се сврставање у тарифни број 7315 као ланаца од гвожђа или челика.

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 8431 49 20 као остали делови подобни за коришћење искључиво или углавном са машинама из тарифних бројева 8425 до 8430, од ливеног гвожђа или ливеног челика.

(*1) Слика је само информативног карактера