Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/921 од 3. јуна 2019. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 148/1 од 6. јуна 2019. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/921 of 3 June 2019

concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 104 од 31. јула 2020.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code(1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87(2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 3 June 2019.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

 

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product in the form of a tablet, containing 400 mg of S-Adenosyl-L-Methionine disulfate p-toluenesulfonate, of which S-Adenosyl-L-Methionine (’SAMe’) is the active ingredient.

The product contains also minor quantities of microcrystalline cellulose, magnesium hydroxide, stearic acid, magnesium stearate, colloidal silica anhydrous, calcium oxide and coating components.

The product is presented to be used as a food supplement that facilitates normal function of the liver, helps body detox processes and generally supports good emotional health.

The recommended daily dosage is one tablet. The product is presented in bulk.

2106 90 92

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, additional note 5 to Chapter 21 and the wording of CN codes 2106, 2106 90 and 2106 90 92.

The content of the active ingredient, ’SAMe’, per tablet is not suitable for the prevention and treatment of diseases or ailments. Classification under heading 3004 is therefore excluded.

Consequently, the product is a food preparation not elsewhere specified or included (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 2106, second paragraph, point (16)).

The product is therefore to be classified under CN code 2106 90 92 as a food preparation not elsewhere specified or included.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2019/921

од 3. јуна 2019. године

о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 3. јуна 2019. године.

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

––––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембар 1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ у облику таблете који садржи 400 mg С-аденозил-Л-метионин дисулфат толуенсулфоната, при чему је активна компонента С-аденозил-Л-метионин („SAMe”).

Производ такође садржи и мање количине микрокристалне целулозе, магнезијум хидроксида, стеаринске киселине, магнезијум стеарата, колоидног анхидрата силицијум диоксида, калцијум оксида и компонената за облагање.

Производ је намењен за коришћење као додатак исхрани који олакшава нормалну функцију јетре, помаже процес избацивања штетних материја из тела и уопште подржава добро емоционално здравље.

Препоручена дневна доза је једна таблета. Производ се испоручује у расутом стању.

2106 90 92

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, додатном напоменом 5. уз Главу 21 и наименовањима CN ознака 2106, 2106 90 и 2106 90 92.

Количина активне компоненте „SAMeˮ у појединачној таблети није подобна за спречавање и лечење болести или обољења. Према томе, искључује се сврставање овог производа у тарифни број 3004.

Сходно томе, производ је прехрамбени производ на другом месту непоменут нити обухваћен (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 2106, став 2. тачка (16)).

Производ се стога сврстава у CN ознаку 2106 90 92 као прехрамбени производ на другом месту непоменут нити обухваћен.