Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/1661 од 24. септембра 2019. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 251/1 од 1. октобра 2019. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/1661 of 24 September 2019

concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 104 од 31. јула 2020.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code(1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87(2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 24 September 2019.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A pale yellow, liquid product consisting of 93% fatty acid ethyl esters as well as 7% oligomers and partial glycerides.

The product is made of fish oils from fish species such as anchovy, sardine and mackerel. The production process comprises refining, hydrolysis, ethyl esterification and fractionation. During hydrolysis and ethyl esterification, the triglycer-ides are transformed into fatty acid ethyl esters. The product is intended for further processing in the food, feed, and pharmaceutical industry. It is packaged and shipped in a protective atmosphere in steel drums with a capacity of 190 kg.

2106 90 92

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 1(b) to Chapter 38 and the wording of CN codes 2106, 2106 90 and 2106 90 92.

Classification under heading 1516 is excluded as the product consists mainly of ethyl esters obtained by esterification of fatty acids with etha- nol and not with glycerol. The degree of processing that the product has undergone therefore exceeds what is permitted under heading 1516 as only re-esterified triglycerides are covered by that heading (see also the Harmonized System Explanatory Notes (HSEN) to heading 1516, part (B), point (2).

Moreover, fatty acid ethyl esters are not animal or vegetable fats and oils (see also the HSEN to Chapter 15, General, part (A), second paragraph).

Classification of the product in Chapter 38 is excluded, as the product has nutritive value and is used in the preparation of human foodstuffs (see note 1(b) to Chapter 38). The product is therefore to be classified under CN code 2106 90 92 as other food preparation (see also the HS classification opinion 2106.90/37).

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2019/1661
од 24. септембра
2019. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 24. септембра 2019. године.

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

––––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембар 1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Бледо жути течни производ који се састоји од 93% етил естара масних киселина, као и 7% олигомера и парцијалних глицерида.

Производ је направљен од рибљих уља врста рибе као што су инћун, сардина и скуша. Поступак производње укључује рафинацију, хидролизу, етил естерификацију и фракционисање. Током хидролизе и етил естерификације, триглицериди се претварају у етил естре масних киселина.

Производ је намењен за даљу прераду у индустрији хране, сточне хране и фармацеутској индустрији. Пакује се и отпрема у заштићеној средини у челичним бурадима запремине 190 kg.

2106 90 92

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 1(б) уз Главу 38 и наименовањима CN ознака 2106, 2106 90 и 2106 90 92.

Искључује се сврставање у тарифни број 1516 јер се производ састоји углавном од етил естара добијених естерификацијом масних киселина етанолом а не глицеролом. Степен прераде коме је производ подвргнут превазилази дозвољен у оквиру тарифног броја 1516 јер су тим тарифним бројем обухваћени само реестерификовани триглицериди (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 1516, део (B), тачка 2).

Штавише, етил естри масне киселине нису животињске или биљне масти или уља (видети такође Коментар Хармонизованог система уз Главу 15, Опште одредбе, део (А), други став).

Искључује се сврставање производа у Главу 38, јер производ има хранљиву вредност и користи се за припрему прехрамбених производа (видети Напомену 1(б) уз Главу 38).

Према томе, производ се сврстава у CN ознаку 2106 90 92 као остали прехрамбени производи (видети такође ХС класификационо мишљење 2106.90/37).