Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/922 од 3. јуна 2019. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 148/4 од 6. јуна 2019. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/922 of 3 June 2019

concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 104 од 31. јула 2020.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code(1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87(2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 3 June 2019.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

––––––––

(1) OJ L 269, 10. 10. 2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product, composed of fine beige granules, containing white particles, presented in bulk.

The product contains:

– methionine,

– cystine,

calcium pantothenate,

– thiamine-chlorhydrate,

– pyridoxine-chlorhydrate,

– para-aminobenzoic acid,

millet extract (Panicum miliaceum),

– wheat-germ extract,

– medicinal yeast,

– iron,

– zinc,

– copper (in complex bond), and excipients.

In a further production process, the product is homogenised in order to be put into capsules.

The product is presented to be used as a food supplement that stops hair loss, forcing hair growth. It is also presented to be beneficial in cases of dry and flaky skin, itchiness and seborrhoea, and to strengthen nails.

2106 90 92

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 2106, 2106 90 and 2106 90 92.

The product is a preparation in bulk form essentially containing nutrients (proteins, essential vitamins and minerals) needed to stimulate healthy hair and nails growth. Classification under heading 3003 is therefore excluded (see also the Harmonized System Explanatory Notes (HSEN) to heading 3003, third and sixth paragraph).

Consequently, the product is a food preparation not elsewhere specified or included (see also the HSEN to heading 2106, second paragraph, point (16)).

The product is therefore to be classified under CN code 2106 90 92 as a food preparation not elsewhere specified or included.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2019/922
од 3. јуна 2019. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 3. јуна 2019. године.

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

––––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

Члан 3.

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ сачињен од ситних гранула беж боје, који садржи беле комадиће, испоручен у расутом стању.

Производ садржи:

– метионин,

– цистин,

– калцијум пантотенат,

– тиамин хлорхидрат,

– пиридоксин хлорхидрат,

– пара-аминобензоеву киселину,

– екстракт проса (Panicium miliaceum),

– екстракт пшеничних клица,

– медицински квасац,

– гвожђе,

– цинк,

– бакар (везан у комплексу),

и носач.

У даљем производном процесу производ се хомогенизује како би се припремати у капсуле.

Производ се испоручује да се користи као додатак исхрани за заустављање опадања косе, поспешујући раст косе. Такође се користи и у случајевима суве коже и коже која се љуспа, свраба и себореје и за јачање ноктију.

2106 90 92

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и наименовањима CN ознака 2106, 2106 90 и 2106 90 92.

Производ је препарат у расутом стању који у суштини садржи хранљиве састојке (беланчевине, основне витамине и минерале) потребне за подстицање раста здраве косе и ноктију. Искључује се, према томе, сврставање овог производа у тарифни број 3004 (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 3003, трећи и шести став).

Сходно томе, производ је прехрамбени производ на другом месту непоменут нити обухваћен (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 2106, став 2. тачка (16)).

Према томе, производ се сврстава у CN ознаку 2106 90 92 као прехрамбени производ на другом месту непоменут нити обухваћен.