Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/926 од 3. јуна 2019. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 148/16 од 6. јуна 2019. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/926 of 3 June 2019

concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 104 од 31. јула 2020.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code(1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87(2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 3 June 2019.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article measuring approximately 160 x 54 x 38 cm and weighing approximately 1,5 kg, con­sisting of two layers of textile fabric assembled together and a padding of cellular plastic inside. The inner side of the textile fabric is coated with plastics.

The article has a back support consisting of a col­lapsible frame of metal rods which is partially in­tegrated in the article. A storage bag is sewn to the edge of the back support. The back support can be adjusted in height by means of a strap with a buckle of plastics.

The article can be folded to be transported or stored. It has a carrying strap sewn to the upper corners of the back support, and there are vari­ous 'Velcro'-type straps to fasten the back sup­port to the lying surface during transportation or storage.

It is presented as a camping mat or as a beach mat.

See image (*).

6306 90 00

Classification is determined by general rules (GIR) 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 6306 and 6306 90 00.

Due to the textile material constituting the main part of the surface, the textile material gives the article its essential character within the meaning of GIR 3(b).

According to its objective characteristics (light­weight, plastic-coated for protection, quick to set up and to pack away and easy to transport), the article is designed for outdoor use to be taken to, for example, camping grounds, the beach, etc. and to be used there temporarily (see also the Combined Nomenclature Explanatory Notes to subheading 6306 90 00).

Classification of the article under heading 9404 as an article of bedding or similar furnishing, such as a mattress, is excluded as the article is not designed for furnishing a bed and is not sim­ilar to a mattress or the like.

The article is therefore to be classified under CN code 6306 90 00 as other camping articles.

(*) The image is purely for information.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2019/926
од
3. јуна 2019. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 3. јуна 2019. године.

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

––––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембар 1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ димензија приближно 160 × 54 × 38 cm и масе приближно 1,5 kg, састоји се од два међусобно спојена слоја текстилног материјала и унутрашњег пуњења од пластичне масе ћелијасте структуре. Унутрашња страна текстилног материјала превучена је пластичном масом.

Производ има наслон за леђа који се састоји од склопивог оквира од металних шипки које су делимично интегрисане у производ. Врећа за одлагање ушивена је за ивицу наслона за леђа. Наслон за леђа може се подесити по висини помоћу трака са копчом од пластичне масе.

Производ се може склопити како би се транспортовао и одложио. Има траке за ношење пришивене за горње углове наслона за леђа, а постоје и различите траке велкро типа (чичак траке) за причвршћивање наслона за леђа за површину за лежање у току транспорта или одлагања.

Испоручује се као лежаљка за камповање или лежаљка за плажу.

Видети слику  (*).

6306 90 00

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре (ОПП) 1, 3(б) и 6. и наименовањима CN ознака 6306 и 6306 90 00.

Због текстилног материјала који чини главни део површине, текстилни материјал даје производу битан карактер у смислу ОПП 3(б).

У складу са својим објективним карактеристикама (лаган, превучен пластичном масом ради заштите, брзо постављање и паковање и лак транспорт), производ је конструисан да се користи на отвореном простору како би се носио, нпр. у кампове, на плажу, итд, и и да се користи повремено (видети Допунски коментар Комбиноване номенклатуре уз тарифни подброј 6306 90 00).

Искључује се сврстање у тарифни број 9404 као предмета постељине и сличне робе, како је производ није обликован за опремање кревета и није сличан душеку или сл.

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 6306 90 00 као производи за камповање.

(*). Слика је само информативног карактера