Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/927 од 3. јуна 2019. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 148/19 од 6. јуна 2019. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/927 of 3 June 2019

concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 104 од 31. јула 2020.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code(1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87(2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 3 June 2019.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

––––––––

(1) OJ L 269, 10. 10. 2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7. 9. 1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A basket measuring approximately 32 x 27 x 20 cm in the shape of a cuboid.

The article consists of wire of steel (diameter of the wire is approximately 4 mm) and paper. The wire is placed solely along the edges of the cuboid forming a frame. The frame sustains a fabric of warp and weft strands of paper.

Each strand consists of two folded and twisted lengthwise strips of paper that are twisted together. Each twisted strip of paper measures approximately 5,5 mm in width. The wire is totally covered by the paper.

See images (*)

6307 90 98

Classification is determined by general rules (GIR) 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1 to Chapter 63 and by the wording of CN codes 6307, 6307 90 and 6307 90 98.

The basket is not a household article of iron or steel of heading 7323 because it is not the wire of base metal but the paper fabric that gives the article its essential character within the meaning of GIR 3(b), as the article has the appearance of a paper basket. It does not have the appearance of a basket of metal as the wire is completely covered by the paper and thus, not visible. Moreover, the article is mainly made of paper. Classification in heading 7323 is therefore excluded.

As the paper strips are twisted, they are considered paper yarn (textile yarn) within the meaning of heading 5308 (see also the Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to heading 5308,

(B) paper yarn, third paragraph). Classification of the article in Chapter 46 is excluded by virtue of Note 1 to Chapter 46 because textile yarns are not considered ’plaiting materials’.

Moreover, the yarns are woven together creating a fabric (warp and weft strands). The basket is therefore not an article of paper yarn but an article made of fabric and its classification in heading 5609 is excluded (see also the HSEN to heading 5609, first and third paragraph, (c)).

Made-up textile articles of any textile fabric which are not more specifically described elsewhere in the Nomenclature are classified under Sub-Chapter I of Chapter 63 (see also the HSEN to Chapter 63, General, (1), first paragraph).

The article is therefore to be classified under CN code 6307 90 98 as other made-up textile articles.

(*) The images are purely for information.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2019/927
од 3. јуна 2019. године
о сврставању одређенe
робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 3. јуна 2019. године.

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

––––––––

1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембар 1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Корпа димензија приближно 32 × 27 × 20 cm, кубног облика.

Производ се састоји од жице од челика (пречник жице је приближно 4 mm) и хартије. Жица се налази само дуж ивица кубног облика образујући оквир. Овај оквир подржава текстилни материјал чији су струкови основе и потке од хартије.

Сваки струк састоји се од две траке од хартије пресавијене и међусобно упредене по дужини. Свака упредена трака од хартије димензија је приближно 5,5 mm ширине. Жица је у потпуности прекривена хартијом.

Видети слике  (*1)

6307 90 98

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3(б) и 6, Напоменом 1. уз Главу 63 и наименовањима CN ознака 6307 , 6307 90 и 6307 90 98.

Производ није производ за домаћинство од гвожђа или челика из тарифног броја 7323 због тога што битан карактер у смислу ОПП 3 (б) не даје жица од простог метала, већ материјал од хартије, с обзиром на то да производ има изглед папирне корпе. Он нема изглед корпе од метала јер је жица у потпуности прекривена хартијом, те према томе, није видљива. Осим тога, производ је претежно израђен од хартије. Стога, искључује се сврставање у тарифни број 7323.

Како су траке од хартије упредене, оне представљају предиво од хартије (текстилно предиво) у смислу тарифног броја 5308 (видети такође, Коментар Хармонизованог система (Коментар ХС) уз тарифни број 5308, под (B) Предиво од хартије, трећи став). Искључује се сврставање у Главу 46 на основу Напомене 1. уз Главу 46, због тога што се текстилно предиво не сматра „материјало за плетарствоˮ.

Поред тога, предиво је међусобно уткано образујући материјал (траке основе и потке). Стога корпа није производ од предива од хартије већ производ израђен од текстилног материјала, те се искључује његово сврставање у тарифни број 5609 (видети такође, Коментар ХС уз тарифни број 5609, први и трећи став, под (c)).

Готови текстилни производи од било ког текстилног материјала који нису специфичније описани на другом месту у Номенклатури сврставају се у Раздео I Главе 63 (видети такође, Коментар ХС уз Главу 63, под (1), први став).

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 6307 90 98 остали готови текстилни производи.

(*1) Слика је само информативног карактера.