Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/928 од 3. јуна 2019. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 148/19 од 6. јуна 2019. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/928 of 3 June 2019

concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 104 од 31. јула 2020.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code(1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87(2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 3 June 2019.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

–––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article (so-called ’optical fibre box without connectors’) of cylindrical shape measuring approximately 140 mm in diameter and 400 mm in height. The weight of the article is approxi­mately 2,5 kg. The article is made mainly of plas­tics with some small elements (brackets and screws) made of metal.

The base of the article is provided with four cable entry points. When the article is fully assembled, the base is fixed to the cylindrical plastic covering of the article by a detachable round clasp.

Inside, there is a splice tray made of plastics, attached to the base of the article. This tray con­tains specific grooves. At the time of presentation the article is not equipped with any connectors.

The article as a whole is intended for the preserva­tion of cables.

(*) See images

3926 90 97

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 3926, 3926 90 and 3926 90 97.

Classification under subheading 8536 70 00 as ’connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables’ or under subheading 8536 90 10 as ’connections and contact elements for wire and cables’ (which are electrical apparatus for making connections) is excluded, as the article in question is just a box. It is neither equipped with connec­tors for optical fibres, optical-fibre bundles or optical cables nor does it possess any ’connections and contact elements for wire and cables’.

Classification under heading 8538 as ’parts suit­able for use solely or principally with the apparatus of heading 8535, 8536 or 8537’ is also excluded as due to the absence of connectors, contacts or provisions therefor, the article can be considered neither electrical apparatus of heading 8536 nor an identifiable part thereof.

Consequently, the article is to be classified accord­ing to its constituent material (plastics) under CN code 3926 90 97 as other articles of plastics.

(*) Images are purely for information.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2019/928
од 3.
јуна 2019. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 3. јуна 2019. године.

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

––––––––

1 OJ L 269, 10. октобра 2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. октобра 1987, стр. 1).

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ (тзв. „кутија за оптичка влакна без конектораˮ) цилиндричног облика димензија приближно 140 mm у пречнику и висине 400 mm. Маса производа је приближно 2,5 kg. Производ је израђен углавном од пластичне масе, а неки ситни елементи (носачи и вијци) израђени су од метала.

Основа производа обезбеђена је са четири тачке за увођење каблова. Када је производ у потпуности састављен, основа се причвршћује на пластични цилиндрични поклопац помоћу одвојиве округле копче..

У унутрашњости се налази касета од пластичне масе, причвршћена за основу производа. Ова касета садржи специјалне жљебове. У време испоруке производ није опремљен било којим конекторима.

Производ је у целини намењен заштити каблова.

(*) Видети слику

3926 90 97

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и наименовањима CN ознака 3926, 3926 90 и 3926 90 97.

Искључује се сврставање у тарифни подброј 8536 70 00 као „конектори за оптичка влакна, снопове оптичких влакана или кабловеˮ или у тарифни подброј 8536 90 10 као „прикључци и контактни елементи за жице и кабловеˮ (који су електрични апарати за остваривање прикључивања), јер је предметни производ само кутија.

Није опремљен конекторима за оптичка влакна, снопове оптичких влакана или оптичке каблове нити има било какве „прикључке и контактне елементе за жице и кабловеˮ.

Такође се искључује сврставање у тарифни број 8538 као „делова погодних за употребу искључиво или углавном са апаратима из тар. бр. 8535. 8536 или 8537ˮ, јер се због одсуства конектора, контаката или могућности њихове уградње, производ нити сматра електричним апаратом из тарифног броја 8536 ни његовим препознатљивим делом.

Сходно томе, производ се сврстава према материјалу од кога је израђен (пласична маса) у CN ознаку 3926 90 97 као остали производи од пласичних маса.

(*) Сликe су само информативног карактера