Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/186 од 7. фебруара 2020. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 39/3 од 12. фебруара 2020. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/186 of 7 February 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclaturе

"Службени гласник РС", број 154 од 23. децембра 2020.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code(1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87(2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee.

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 7 February 2020.

 

––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

Polyacrylic elastomers in the form of white blocs of approximately 63 x 40 x 15 cm and composed of:

– two or three types of acrylate monomers (ethyl acrylate and one or both of the two following monomers: n-butyl acrylate and 2-methoxyethyl acrylate),

– small amounts of cure-site monomers containing chlorine, epoxy or carboxyl groups.

Those polyacrylic elastomers have an iodine value of less than 4.

3906 90 90

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 3906, 3906 90 and 3906 90 90. The iodine value together with the presence of the cure-site monomers indicate an impossibility to vulcanise the goods using a regular sulphur system.

The goods can be vulcanised with non-sulphur containing systems. Specific types can be vulcanised with a soap/sulphur system in which the sulphur has the function of an accelerator and not of a vulcanising agent. In either system, the result of the vulcanisation is a C-O-C linkage.

Therefore, the goods do not fall within the definition of synthetic rubbers contained in Note 4(a) to Chapter 40 since they cannot be vulcanised with sulphur. Consequently, the goods cannot be classified in Chapter 40.

Therefore, the goods are to be classified in CN code 3906 90 90 as other acrylic polymers in primary form.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2020/186 од 7. фебруара 2020. године о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 7. фебруара 2020. године.

––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

  

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Полиакрилни еластомери у облику блокова беле боје димензија приближно 63 x 40 x 15 cm који се састоје од:

– две или три врсте акрилних мономера (етил акрилат и један или оба од следећих мономера: n- бутил акрилат и 2-метоксиетил акрилат).

– мале количине мономера за умрежавање који садрже хлор, епокси или карбоксилне групе.

Ти полиакрилни еластомери имају јодни број мањи од 4.

3906 90 90

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и наименовањима CN ознака 3906, 3906 90 и 3906 90 90.

Јодни број заједно са присуством мономера за умрежавање указује на немогућност вулканизације производа употребом уобичајеног система са сумпором.

Роба може бити вулканизована системима који не садржи сумпор. Посебне врсте могу бити вулканизоване системом сапуна/сумпора у којем сумпор има улогу убрзивача, а не средства за вулканизацију. У оба система резултат вулканизације је C-O-C веза.

Према томе, роба није обухваћена дефиницијом за синтетички каучук садржаној у Напомени 4(а) уз Главу 40, с обзиром на то да се не може вулканизовати сумпором.

Сходно томе, роба се не сврстава у Главу 40.

Према томе, роба се сврстава у CN ознаку 3906 90 90 као остали акрилни полимери у примарним облицима.