Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/956 од 26. јуна 2020. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 211/1 од 3. јула 2020. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/956 of 26 June 2020
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 154 од 23. децембра 2020.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 26 June 2020.

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Philip KERMODE

Acting Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

 

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A cuboid shaped article made of an aluminium alloy with dimensions of approximately 370 x 194 x 42 mm. It is equipped with cooling fins and two connections, an inlet and an outlet, for cooling liquid on one side.

The article is designed to be placed in the cool­ing system of the engine (in the so-called short cooling circuit) under the dashboard of motor vehicles of headings 8701 to 8705 with internal combustion piston engines.

The article transfers the heat absorbed by the cooling liquid (coming from the engine of the vehicle) to the air. The heated air is subsequently transferred to the interior cabin of the vehicle by means of additional devices which are not in­cluded upon presentation. The article also enables the engine to reach its optimum operating temperature in the warm- up phase.

8708 91 35

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 2 (e) to Section XVII, note 3 to Section XVII and by the wording of CN codes 8708, 8708 91 and 8708 91 35.

Classification under subheading 8419 50 as a heat-exchange unit is excluded because, on the basis of its objective characteristics, by transfer­ring the heat absorbed by the cooling liquid to the air, the article performs the function of a radiator for articles of Section

XVII (see note 1 (l) to Section XVI, note 2 (e) to Section XVII and note 1 (g) to Chapter 84).

Classification under subheading 8708 29 as other parts and accessories of bodies (as a non-electric heating and defrosting appliance which uses the heat produced by the engine of the vehicle as referred to in the Harmonised Sys­tem Explanatory Notes to heading 8708 (B)) is excluded because the article is not using the heat directly for heating or defrosting but merely transfers the heat absorbed by the cooling liquid to the air.

The article is therefore to be classified under CN code 8708 91 35 as radiators for motor vehicles of headings 8701 to 8705.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2020/956
од 26. јуна 2020. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 26. јуна 2020. године.

 

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Philip KERMODE

Вршилац дужности генералног директора

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ облика квадра израђен од легуре алуминијума димензија приближно 370 x 194 x 42 mm. Опремљен је са ребрима за хлађење и са два прикључка, улазним и излазним, за течност за хлађење на једној страни.

Производ је конструисан за уградњу у расхладни систем мотора (у тзв. кратко расхладно коло) испод инструмент табле моторних возила из тар. бр. од 8701 до 8705 са клипним моторима са унутрашњим сагоревањем.

Производ преноси топлоту коју апсорбује расхладна течност (долази из мотора возила) на ваздух.

Загрејани ваздух се затим преноси у унутрашњу кабину возила преко додатних уређаја који нису укључени у испоруку.

Производ такође омогућава да мотор постигне оптималну радну температуру у фази загревања.

8708 91 35

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 2 (д) уз Одељак XVII, Напоменом 3. уз Одељак XVII и наименовањима CN ознака 8708, 8708 91 и 8708 91 35.

Искључује се сврставање у тарифни подброј 8419 50 као измењивач топлоте, јер на основу својих објективних карактеристика, преносом топлоте коју је апсорбовала расхладна течност на ваздух, производ врши функцију хладњака за производе из Одељка XVII (видети Напомену 1 (ј) уз Одељак XVI, Напомену 2 (д) уз Одељак XVII и Напомену 1 (е) уз Главу 84).

Сврставање у тарифни подброј 8708 29 као остали делови и прибор каросерија (као неелектрични уређаји за загревање и одмрзавање који користе топлоту коју је произвео мотор возила како се упућује у Коментару Хармонизованoг система уз тарифни број 8708 (B)), се искључује јер производ не користи топлоту директно за загревање или одмрзавање већ само преноси топлоту коју је апсорбовала расхладна течност на ваздух.

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 8708 91 35 као остали хладњаци за моторна возила и тарифних бројева 8701 до 8705.