Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/1279 од 9. септембра 2020. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 301/1 од 15. септембра 2020. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1279 of 9 September 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 154 од 23. децембра 2020.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 layingdown the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 9 September 2020.

––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Gerassimos THOMAS

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article in the form of a medal made of base me­tal, not plated with precious metal, in various shapes (circular, rectangular, irregular etc.) and sizes (usually of a diameter between 35 mm and 70 mm). The article can be decorated with various motifs (imprints) and it is coloured in gold, silver or bronze. It can have an eyelet at the top to be hung on a ribbon and worn around the neck. The article is presented to be used as a medal, to decorate a person after success in a competition, with or without a ribbon.

See images (*)

7117 19 00

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomencla­ture, Note 11 to Chapter 71 and by the wording of CN codes 7117, 7117 19 and 7117 19 00. The article is designed to be worn on the body or on clothes. It is considered a small object of personal adornment (see also Harmonized System Explana­tory Notes (HSEN) to heading 7117, first para­graph).

Classification under heading 8306 as ‚ornaments of base metal’ is excluded as the article is not of a kind designed essentially for decoration, in homes, of­fices, etc. (see also the HSEN to heading 8306, part (B), first paragraph). That heading covers only me­dallions other than those for personal adornment (see also the HSEN to heading 8306, part (B), third paragraph, (1)).

Consequently, the article is to be classified under CN code 7117 19 00 as ‚other imitation jewellery of base metal’.

(*) The images are purely for information.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2020/1279
од 9. септембра 2020. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 9. септембра 2020. године.

 

 

––––––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Gerassimos THOMAS

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ у облику медаље израђен од простог метала, непревучен племенитим металом у различитим облицима (кружног, правоугаоног, неправилног итд.) и величинама (обично пречника од 35 mm до 70 mm. Производ може бити украшен различитим мотивима и бити у златној, сребрној или бронзаној боји. На врху може имати окце за качењкачења на траку и ношење око врата.

Производ се испоручује да се користи као медаља за награђивање особе након успеха на такмичењу, са или без траке.

Видети слику  (*).

7117 19 00

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 11 уз Главу 71 и наименовањима CN ознака 7117, 7117 19 и 7117 19 00.

Производ је намењен да се носи на телу или на одећи. Сматра се малим предметом за лично украшавање (видети Коментар Хармонизованог система (HSEN) уз тарифни број 7117, први став).

Искључује се сврставање у тарифни бој 8306 као „украси од простих металаˮ, јер производ суштински није намењен за украшавање у домовима, канцеларијама итд. (видети такође HSEN уз тарифни број 8306, део (B), први став). Тај тарифни број обухвата само медаље које нису за лично украшавање (видети HSEN уз тарифни број 8306, део (B), трећи став, (1)).

Сходно томе, производ се сврстава у CN ознаку 7117 19 00 као остале имитације накита од простих метала.

(*). Слика је само информативног карактера.