Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/1288 од 9. септембра 2020. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 302/8 од 16. септембра 2020. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1288 of 9 September 2020
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 154 од 23. децембра 2020.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The Customs Code Committee has not delivered an opinion within the time limit laid down by its Chair,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 9 September 2020.

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Gerassimos THOMAS

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

 

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product consisting of a colourless liquid in a small cylindrical container, holding 2 ml, with one fine brush on the detachable cap. The brush is designed to be used to apply the liquid.

The product is a conditioner for eyelashes and is intended to be used to moisturise and nourish them. It helps protecting them from brittleness and breakage and extending the growth phase of the eyelashes and therefore their lifespan.

The product contains the following main ingre­dients:

– biotin,

– dechloro dihydroxy difluoro ethylclopros- tenolamide,

– biotinoyl tripeptide-1,

– calendula extract,

– ginseng extract.

The product is presented in a cardboard box, put up for retail sale.

3304 99 00

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 3304 and 3304 99 00.

Classification under heading 3305 is excluded as the product is a preparation applied to hair on parts of the human body other than the scalp (see also the Harmo­nized System Explanatory Note (HSEN) to heading 3305, exclusion note).

As the product helps improving flexibility, moisture, and shine, it is considered as a beauty preparation (see also the HSEN to heading 3304, (A)(3)). Therefore, clas­sification under heading 3307 as ‚other perfumery, cos­metic or toilet preparations, not elsewhere specified or included’ is excluded.

Consequently, the product is to be classified in CN code 3304 99 00 as a beauty preparation.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2020/1288
од 9. септембра 2020. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 9. септембра 2020. године.

 

–––––––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Gerassimos THOMAS

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ који се састоји од безбојне течности у малом цилиндричном контејнеру запремине 2 ml, са једном фином четком на одвојивом поклопцу. Четка је конструиана да се користи за наношење течности. Производ је регенератор за трепавице и намењен је за њихово влажење и негу. Помаже у њиховој заштити од кртости и ломљења и продужењу фазе раста, а самим тим и њиховог животног века.

Производ садржи следеће главне састојке:

– биотин

дехлоро дихидрокси дифлуоро етилклопростеноламид

– биотиноил трипептид-1

– екстракт невена

– екстракт гинсенга

Производ се испоручује у картонској кутији, припремљен за продају на мало.

3304 99 00

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и наименовањима CN ознака 3304, 3304 99 и 3304 99 00.

Искључује се сврставање у тарифни број 3305 јер је производ препарат који се примењује на другим косматим деловима људског тела осим коже главе (видети Коментар Хармонизованог система (HSEN) уз тарифни број 3305, напомена о искључењу).

Како производ помаже у побољшању еластичности, влажности и сјаја, сматра се препаратом за улепшавање (видети Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 3304, (А)(3)).

Према томе, искључује се сврставање у тарифни број 3307 као „остали парфимеријски, козметички или тоалетни препарати, на другом месту непоменути нити обухваћениˮ.

Сходно томе производ се сврстава у CN ознаку 3304 99 00 као препарат за улепшавање.