Zakon

4487

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/1701 од 10. новембра 2020. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 382/1 од 16. новембра 2020. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1701 of 10 November 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 154 од 23. децембра 2020.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 10 November 2020.

 

––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Gerassimos THOMAS

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product, put up in a set for retail sale, packed in a

black cotton bag, consisting of two articles:

– a stainless steel tube of circular cross-section with a length of approximately 21,5 cm and a diameter of approximately 0,5 cm. It has a number of notches to help ensure a firm grip. It is designed to be used as a reusable drinking straw;

– a twisted stainless steel brush with a length of approximately 20,2 cm and a brush head made of nylon hair with a diameter of 0,5 cm. The brush is designed to fit through the straw to clean it after use.

See image (*).

7323 93 00

Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and by the wording of CN codes 7323 and 7323 93 00.

The component that gives the set its essential character is the tube, that can be used as a reusable drinking straw even if not accompanied by the brush. The brush, on the other hand, is only of ancillary nature.

The objective characteristics of the product (specific dimensions, shape, degree of processing, food safe material, presence of circumferential creases) make it identifiable as a finished product (drinking straw) of heading 7323.

Classification under heading 7304 or 7306 as tubes, pipes and hollow profiles is therefore excluded as the product is a specific finished article covered by another heading.

Consequently, the product is to be classified under CN code 7323 93 00 as other household articles of stainless steel.

(*) The image is purely for information.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2020/1701
од 10. новембра 2020. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 10. новембра 2020. године.

––––––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Gerassimos THOMAS

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ припремљен у сету за продају на мало, упакован у црну памучну врећицу, састоји се од два производа:

– цеви од нерђајућег челика кружног попречног пресека, дужине приближно 21,5 cm и пречника приближно 0,5 cm. Има бројне урезе који помажу да се омогући чврсто држање. Конструисана је да се користи као сламка за пиће за вишекратну употребу;

– упредене четке од нерђајућег челика, дужине приближно 20,2 cm и главом четке са чекињама од најлона пречника 0,5 cm. Четка је конструисана да се провуче кроз сламку ради чишћења кон употребе.

Видети слику  (*)

7323 93 00

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3 (б) и 6. и наименовањима CN ознака 7323 и 7323 93 00.

Компонента која сету даје битан карактер је цев, која се може употребљавати као сламка за пиће за вишекратну употребу, чак иако није уз њу приложена четка. Четка, са друге стране има само помоћну намену.

Објективне карактеристике производа (конкретне димензије, облик, степен обраде, материјал безбедан за употребу са храном, присуство набора по обиму) чине да је препознатљив као готов производ (сламка за пиће) из тарифног броја 7323.

Према томе, искључује се сврставање у тарифни број 7304 или 7306 као цеви, цевчице и шупљи профили, јер је производ конкретан готов производ обухваћен другим тарифним бројем.

Сходно томе, производ се сврстава у у CN ознаку 7323 93 00 као остали производи за домаћинство, од нерђајућег челика.