Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/622 од 29. априла 2020. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 144/6 од 7. маја 2020. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/622 of 29 April 2020
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 154 од 23. децембра 2020.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee.

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 29 April 2020.

––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General

Directorate-General for Taxation and Customs Union

 

 

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN- code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A rectangular front panel of a car radio, known as a ‚control panel’, containing several pushbuttons for activating various radio functions. It is made of plastics. There are inscriptions on the buttons/s­witches engraved by laser projection.

The article is presented without any electric or elec­tronic components.

(See images) (*)

8529 90 92

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 2(b) to Section XVI and by the wording of CN codes 8529, 8529 90 and 8529 90 92.

The article plays a direct role in the use of the car radio. It is an essential component for its opera­tion, enabling the activation of the contact points and thereby the access to various radio functions. Its structure and method of operation preclude any use other than

as a component of a car radio. (See judgment of the Court of 15 Feb ruary 2007, RUMA GmbH v Oberfinanzdirek- tion Nurnberg, C-183/06, ECLI:EU: C:2007:110). It is consequently considered to be a part of the radio. The article is therefore to be classified under heading 8529 as other parts of apparatus of heading 8527.

Classification under CN code 8529 90 49 is ex­cluded as the article is not a ‚cabinet or case’ within the meaning of heading 8529 but only the front panel of a car radio (see also the Ex­planatory Notes to the Combined Nomencla­ture to subheadings 8529 90 41 and 8529 90 49, third paragraph).

Consequently, the article is to be classified under CN code 8529 90 92 as other parts of apparatus of heading 8527.

(*) The images are purely for information.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2020/622 од 29. априла 2020. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 29. априла 2020. године.

––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

Генерални директор

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Правоугаони предњи панел радио пријемника за аутомобил. познат као „управљачки панелˮ, садржи неколико тастера за активирање различитих функција радио пријемника. Израђен је од пластичне масе. На тастерима/прекидачима су ласерски угравирани натписи.

Производ се испоручује без електричних или електронских компоненти.

Видети слику  (*).

8529 90 92

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 2(б) уз Одељак XVI и наименовањима CN ознака 8529, 8529 90 и 8529 90 92.

Производ има непосредну улогу у коришћењу радио пријемника за аутомобил. То је битна компонента за његов рад, која омогућава активирање контактних тачака, а самим тим и приступ разним функцијама радио пријемника. Његова конструкција и начин рада искључују било какву употребу осим као компоненте радио пријемника за аутомобил. (Видети пресуду суда од 15. фебруара 2007. године, RUMA GmbH v Oberfinanzdirektion Nürnberg, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110). Сходно томе, сматра се делом радио пријемника. Производ се, према томе, сврстава у тарифни број 8529 као остали делови апарата из тарифног броја 8527.

Искључује се сврставање у CN ознаку 8529 90 49, јер производ није „кутија или кућиштеˮ у смислу тарифног броја 8529, већ само предњи панел радио пријемника за аутомобил (видети Коментар Хармонизованог система уз тарифни подброј 8529 90 41 и 8529 90 49, трећи став).

Сходно томе, производ се сврстава у CN ознаку 8529 90 92 као остали делови апарата из тарифног броја 8527.

(*). Слика је само информативног карактера