Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/693 од 15. маја 2020. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 162/1 од 26. маја 2020. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/693 of 15 May 2020
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 154 од 23. децембра 2020.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

 

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 15 May 2020.

 

––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Philip KERMODE

Acting Director-General

Directorate-General for Taxation and CustomsUnion

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A ribbon, made of alloy steel (other than stainless steel), with a width of approximately 30 mm and a thickness of approximately 0,02 mm, presented in rolls. The article has a uniform solid cross-section along its whole length in the shape of a rectangle. It is not treated on its surface.

The article is made by a continous casting technique called melt spinning. It is designed to be used in the electrical industry, for example, for production of transformer cores, sensor cores, cores for saturable reactors, magnetic amplifiers, beads, and pulse compressors.

7228 60 80

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1 (m) to Chapter 72 and by the wording of CN codes 7228, 7228 60 and 7228 60 80.

Given its objective characteristics and properties, the article meets the definition of ‚Other bars and rods’ in Note 1 (m) to Chapter 72, as it has a uniform solid cross-section along its whole length in the shape of a rectangle. Therefore, the article is considered to be a bar as defined therein.

The article is made by melt spinning, which is a different metal forming technique than rolling. Furthermore, the production process is a continuous casting technique as opposed to a pressure casting technique and consequently does not fall within the scope of Note 3 to Chapter 72. Therefore, classification under heading 7226 as flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm or under heading 7227 as bars and rods, hot rolled is excluded.

Consequently, the article is to be classified under CN code 7228 60 80 as other bars and rods of other alloy steel.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2020/693 од 15. маја 2020. године
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 15. маја 2020. године.

 

––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Philip KERMODE

Вршилац дужности генералног директора

Генерални директорат за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Трака, израђена од легираног челика (осим нерђајућег челика), ширине приближно 30 mm и дебљине приближно 0,02 mm, испорученa у ролнама. Производ целом својом дужином има константни попречни пресек у облику правоугаоника. Површина производа није обрађена.

Производ је израђен техником континуалног ливења под називом „melt spinningˮ (брзо хлађење растопа на ротирајућем диску). Конструисан је да се користи у електроиндустрији, на пример за производњу језгара трансформатора, језгара сензора, језгара засићених пригушница, магнетних појачивача, феритних прстенова и пулсних пропаљивача.

7228 60 80

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, и 6, Напоменом 1(к) уз Главу 72 и наименовањима CN ознака 7228, 7228 60 и 7228 60 80.

С обзиром на своје објективне карактеристике и својства, производ одговара дефиницији „Осталих шипкиˮ из Напомене 1 (к) уз Главу 72, јер целом својом дужином има константни попречни пресек у облику правоугаоника.

Према томе, производ се сматра шипком како је дефинисано.

Производ је израђен техником „melt spinningˮ, која је обликовања метала различито од ваљања. Штавише, поступак производње је техника континуалног ливења за разлику од технике ливења под притиском и сходно томе није обухваћен Напоменом 3. уз Главу 72.

Према томе, искључује се сврставање у тарифни број 7226 као пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 mm или у тарифни број 7227 као шипке, топло ваљане.

Сходно томе, производ се сврстава у CN ознаку 7228 60 80 као остале шипке, од осталих легираних челика.