Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 42. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19),

Министар финансија објављује

ИЗНОС

највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање

"Службени гласник РС", број 93 од 26. децембра 2019.

1. Највиша месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 368.590 динара.

2. Износ из тачке 1. примењује се од првог дана наредног месеца по објављивању тог износа у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 401-00-5437/2019-04

У Београду, 20. децембра 2019. године

Министар,

Синиша Мали, с.р.