Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 43. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19),

Министар финансија објављује

ИЗНОС

 највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2020. годину

"Службени гласник РС", број 93 од 26. децембра 2019.

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2020. годину износи 4.423.080 динара.

Број 401-00-5438/2019-04

У Београду, 20. децембра 2019. године

Министар,

Синиша Мали, с.р.